Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

DatoLOV-1997-06-13-45
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-04-10-17 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertAvd I 1997 Nr. 14
Ikrafttredelse01.01.1999
Endrer
Kunngjort
KorttittelAllmennaksjeloven - asal

Jf. lover 13 juni 1997 nr. 44, 29 juni 2007 nr. 74, 29 juni 2007 nr. 75.

Kort om loven:

Loven gjelder allmennaksjeselskaper (gjerne betegnet ASA) . Dette er selskaper hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det kreves videre at selskapet i vedtektene er betegnet som allmennaksjeselskap og at det er registrert som allmennaksjeselskap eller ASA i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Allmennaksjeselskap er betegnelsen på et aksjeselskap med mange aksjeeiere. I et allmennaksjeselskap kan aksjer tegnes av og selges til en ubestemt krets – ”allmennheten”. Et allmennaksjeselskap må ha en aksjekapital på minst 1 million kroner, et styre på minst tre medlemmer og en daglig leder. Styret er underlagt krav om kjønnsrepresentasjon.Aksjeeiere i et allmennaksjeselskap har ikke plikt til å gjøre innskudd i selskapet eller i selskapets konkursbo i større grad enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen.

Allmennaksjeloven inneholder bestemmelser om bl.a. stiftelsesgrunnlag og aksjetegning, selskapskapital, aksjeeiere og eierskifte. Videre gis regler om generalforsamling, selskapets ledelse, revisor, utdeling av utbytte, tegning og erverv av egne aksjer, forhøyelse og nedsetting av aksjekapital og finansielle instrumenter (lån med rett til å kreve utstedt aksjer, tegningsrettsaksjer, frittstående tegningsretter og lån med særlige vilkår). Det gis også bestemmelser om sammenslåing og deling av selskaper, omdanning til aksjeselskap, oppløsing og avvikling og erstatning.

Lov om allmennaksjeselskap har først og fremst betydning for større selskaper. Mindre aksjeselskaper (gjerne betegnet AS, AL eller LL) er regulert av aksjeloven (lov 1997-06-13-44 om aksjeselskaper). Et aksjeselskap må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner, som skal være fordelt på en eller flere aksjer. Aksjeselskapsformen er tilpasset selskaper med få eiere. Aksjeselskaper kan i motsetning til allmennaksjeselskaper ikke børsnoteres.

Allmennaksjeloven og aksjeloven erstatter den tidligere aksjelov fra 1976.