Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner

DatoLOV-1998-07-17-54
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse01.03.1999
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om Konvensjonen mot antipersonellminer

§ 1.Det er forbudt å bruke, utvikle, produsere, erverve, lagre eller overføre antipersonellminer i strid med Konvensjon av 18. september 1997 om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kongen kan gi nærmere regler for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

§ 2.De personer som etter konvensjonen skal ha immunitet og privilegier, får uten hinder av norsk lov immunitet og privilegier i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen.

Kongen kan gi nærmere regler for hvordan bestemmelsene om immunitet og privilegier skal gjennomføres.

§ 3.Det kan settes i verk undersøkelser av områder og anlegg så langt det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av slike stedlige undersøkelser.

§ 4.Denne loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.
§ 5.Den som bryter denne loven eller forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, blir straffet med bøter eller fengsel i opptil 2 år. Uaktsomme handlinger blir straffet med bøter eller fengsel i opptil 6 måneder.

Kongen kan i særlige tilfeller gi nærmere regler om unntak fra straffeforfølgning i henhold til denne lov og militær straffelov av 22. mai 1902, § 107.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 6.Loven trer i kraft på det tidspunkt konvensjonen trer i kraft for Norge.1
1Fra 1 mars 1999 etter å ha bli ratifisert av 65 land.
§ 7.Fra den tid denne lov trer i kraft, gjøres følgende endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10: - - -