Lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

DatoLOV-1999-01-15-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-20-105 fra 01.01.2017
Publisert
Ikrafttredelse15.01.1999 med virkning fra 01.01.1999
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om ledsagerpensjon i utenrikstjenesten

Jf. lov 13 feb 2015 nr. 9.

§ 1.Virkekrets

Denne lov gjelder ektefeller som ledsager utenrikstjenestemenn under tjeneste i utlandet. Loven gjelder også samboere som ledsager utenrikstjenestemenn under tjeneste i utlandet, når paret lever sammen og har, eller har hatt, felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre. De som omfattes av ordningen er ledsagere som følger regulativlønte tjenestemenn som er tilsatt, lønnet og utsendt av Utenriksdepartementet eller NORAD for tjenestegjøring ved norsk diplomatisk eller konsulær stasjon i utlandet.

0Endret ved lov 20 des 2016 nr. 105 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Varighet

Pensjonen utbetales fra den 1. i den måned pensjonssøkeren fyller vilkårene for slik pensjon. Pensjonen løper ut dødsmåneden.

§ 3.Vilkår og beregningsgrunnlag

Ledsager som har fulgt med tjenestemann under dennes tjenestegjøring ved norske utenriksstasjoner i minst 10 år, har rett til pensjon som omhandlet i denne loven, med de begrensninger som følger av § 5.

Når ledsager har hatt egen stilling ved utenriksstasjonen som hovedsysselsetting og med en inntekt som for det enkelte inntektsår overstiger gjennomsnittet av folketrygdens grunnbeløp for dette året, skal denne tjenestetiden ikke regnes med i opptjeningstiden for pensjonen.

Dersom ledsageren under en tjenesteperiode i utlandet har tatt midlertidig opphold i Norge eller et annet land over et tidsrom som sammenhengende strekker seg ut over tre måneder og oppholdet ikke har sammenheng med tjenesten, familiens sykebehandling eller andre vektige velferdsgrunner, skal denne tiden ikke medregnes.

Pensjonens størrelse settes til 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden multiplisert med tallet fem. Full pensjon ytes ledsager som har fulgt med tjenestemann til utlandet som nevnt i første ledd, i til sammen minst 20 år. Dersom opptjeningstiden er kortere enn 20 år, blir pensjonen å avkorte forholdsmessig.

Rett til pensjon inntrer ved fylte 67 år.

Pensjon etter denne loven skal ikke samordnes med folketrygden. Det skal ikke svares medlemsavgift.

Pensjon under utbetaling reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut. Ved regulering benyttes de reguleringsfaktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd.

0Endret ved lover 15 jan 2010 nr. 1 (ikr. 1 feb 2010 iflg. res. 15 jan 2010 nr. 54 med virkning også for dem som er pensjonister, men bare for fremtidig utbetaling), 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011), 20 des 2016 nr. 105 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Administrasjon

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse.

Pensjonen utbetales etterskuddsvis hver måned. Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.

0Endret ved lov 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011).
§ 5.Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse

Denne loven trer i kraft straks.1

Rett til pensjon etter loven har ledsager som fyller vilkårene i § 3 og som ikke har fylt 70 år på det tidspunkt ordningen trer i kraft.

For ektefeller medregnes også ledsagertid opparbeidet før loven trer i kraft ved beregning av pensjonen. Det gjelder likevel en sperrefrist på 15 år ved ordningens ikrafttreden, slik at for å få rett til pensjon, må ektefellen da ha minst 15 års ledsagertid i utlandet. Denne sperregrensen reduseres med ett år pr. år fra ordningens ikrafttreden, inntil man når en karenstid på 10 år, jf. § 3.

0Endret ved lov 20 des 2016 nr. 105 (i kraft 1 jan 2017).
1Med virkning fra 1 jan 1999 iflg. res. 15 jan 1999 nr. 20.