Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

DatoLOV-1999-03-26-14
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-20-111 fra 01.01.2017, LOV-2016-05-27-14 fra 01.01.2017
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2000
Endrer
Kunngjort
Rettet03.05.2017 (§ 17-2 (1))
KorttittelSkatteloven - sktl

Se tidligere skattelov 18 aug 1911 nr. 8.

Kort om loven:

Skatteloven regulerer skatteplikten for fysiske og juridiske personer (dvs. enkeltindivider og organisasjoner) i Norge. Loven omfatter formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til stat, naturressursskatt til fylkeskommune og kommune og tonnasjeskatt til stat.

Loven slår fast at kommunestyret pålegger skatt til kommune, fylkestinget pålegger skatt til fylkeskommune og Stortinget pålegger skatt til staten.

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag. Kapittel 7 gir særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig. I kapittel 8 finnes særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer og kapittel 9 særregler om gevinst og tap ved realisasjon (bl.a. salg, gavesalg, tvangsavståelse og makeskifte). Kapittel 10 inneholder særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak. Kapittel 11 behandler omorganisering, kapittel 12 personinntekt og kapittel 13 skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap. Kapittel 14 omhandler tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt og kapittel 15 skattesatser. Kapittel 16 gir regler om fradrag i skatt og refusjon og kapittel 17 regler om skattebegrensning. Kapittel 18 gir særregler ved skattelegging av kraftforetak og kapittel 19 regler om ikrafttreden og overgangsbestemmelser.

Skatteloven erstatter tidligere skattelover fra 1911.