Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittelinndeling 

Kap 1. Alminnelige bestemmelser

Kap 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang

Kap 3. Skattested

Kap 4. Formue

Kap 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter

Kap 6. Alminnelig inntekt - fradrag

Kap 7. Særregler om fastsettelse av inntekt fra egen bolig- eller fritidseiendom

Kap 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer

Kap 9. Særregler om fastsettelse av inntekt ved realisasjon m.v. (gevinstbeskatning og tapsfradrag)

Kap 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak

Kap 11. Omdanning

Kap 12. Personinntekt

Kap 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt

Kap 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt

Kap 15. Skattesatser

Kap 16. Fradrag i skatt og refusjon

Kap 17. Skattebegrensning

Kap 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak

Kap 19. Ikrafttredelses- og overgangsregler. Endringer i andre lover