Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak

Fullmaktshjemmel
§ 10-80.Forskrift

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittel.

0Endret ved lov 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007 - tidligere § 10-70).