Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak

Verdipapirfond
0Overskriften tilføyd ved lov 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016, se dens VII). Endres ved lov 20 des 2016 nr. 111 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 10-20.Skattlegging av verdipapirfond og andelseiere
(1) Verdipapirfond kan kreve fradrag i inntekten for beløp som deles ut til andelseierne. Fradrag kan kreves for den delen av utdelingen som skattlegges som rente hos andelseierne etter tredje ledd.
(2) Verdipapirfond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS.
(3) Ved utdeling fra fondet skattlegges andelseierne på følgende måte:
b)1Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte.
c)Utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 20 prosent aksjeandel skattlegges som renteinntekt.
d)Utdeling fra verdipapirfond med mellom 20 og 80 prosent aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente, beregnet forholdsmessig etter fjerde ledd.
(4) Aksjeandelen beregnes ut i fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse. For fond som er etablert i inntektsåret, beregnes andelen ut i fra forholdet ved inntektsårets slutt. Aksjer i underliggende fond inngår i beregningen, med en tilsvarende forholdsmessig del.
(5) Bare den delen av andelens inngangsverdi som tilsvarer aksjeandelen i ervervsåret, er skjermingsgrunnlag etter § 10-12. Tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende ved beregning av aksjeandelen i ervervsåret.
(6) Utdeling som skattlegges som renteinntekt etter tredje ledd, gir ikke rett til fradrag for skjerming eller skattefritak etter § 2-38.
(7) Gevinst ved realisasjon av andel i verdipapirfond skattlegges etter § 10-30 flg. For andelseiere i fond med andre verdipapirer enn aksjer, begrenses skattefritak for gevinst etter § 2-38 forholdsmessig til den beregnede aksjeandelen i fondet. Tilsvarende gjelder for tap. Gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret legges til grunn. Tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende ved beregning av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret. Bare den beregnede aksjeandelen oppjusteres etter § 10-11 første ledd annet punktum.
(8) Syvende ledd får ikke anvendelse på andeler i verdipapirfond når disse er eid i forbindelse med individuell pensjonsavtale etter § 6-47 første ledd c når avtalen er inngått mellom andelseier og forvaltningsselskap. Tilsvarende gjelder for andel i verdipapirfond som er eid i forbindelse med innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven.
(9) Dersom fondet ikke har innrapportert opplysninger som er nødvendige for å fastsette aksjeandel etter fjerde ledd, må andelseier dokumentere dette. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke foreligger, skattlegges utdelingen som rente. Ved beregning av aksjeandel i slike fond inngår andeler i andre fond dersom de til sammen utgjør mer enn 25 prosent av samlet verdi ved inntektsårets begynnelse. Ved slik beregning medtas bare aksjer som underliggende fond eier direkte, med en tilsvarende forholdsmessig del. Dersom dokumentasjon kun mangler for andel i underliggende fond, anses andelen i fondet som andre verdipapirer enn aksjer.
0Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), tilføyd igjen ved lov 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016, se dens VII), endret ved lov 17 juni 2016 nr. 40 (f o m inntektsåret 2016).
1Ved en inkurie ble tredje ledd inndelt i bokstav b), c) og d) i stedet for det mer naturlige a), b) og c).
§ 10-21.(Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77.)
0Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005). Tilføyes ved lov 20 des 2016 nr. 111 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 10-22.(Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77.)
§ 10-23.(Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77.)
§ 10-24.(Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77.)
§ 10-25.(Opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77.)