Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak

Gevinstbeskatning av aksjer m.v.
§ 10-30.Anvendelsesområde for bestemmelsene om gevinstbeskatning av aksjer m.v.
(1) Bestemmelsene i §§ 10-31 til 10-37 gjelder for aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Likt med aksje regnes grunnfondsbevis, medlemskap og andre andeler i selskap og sammenslutning som omfattes av § 10-1, samt i tilsvarende utenlandske selskaper mv. Bestemmelsen gjelder ikke for aksje i boligselskap som nevnt i § 7-3.
(2) Bestemmelsene i § 10-31 og § 10-32 første ledd får anvendelse på fortrinnsrett til tegning av aksje og tildelingsbevis.
0Endret ved lover 15 des 2000 nr. 95 (f o m inntektsåret 2000), 24 nov 2000 nr. 81 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1167), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006), 9 des 2005 nr. 113 (f o m inntektsåret 2006), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016, se dens VII).
§ 10-31. Skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap
(1) Gevinst ved realisasjon av aksje regnes som skattepliktig inntekt, jf. §§ 5-20, 5-30 og kapittel 9. Ubenyttet skjerming, jf. § 10-12, kan føres til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke være større enn gevinsten ved realisasjon av aksjen. For personlig aksjonær skal skattepliktig gevinst etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres med 1,24.
(2) Tap ved realisasjon av aksje kan føres til fradrag i skattyters inntekt, jf. § 6-2 og kapittel 9. For personlig aksjonær skal tapet oppjusteres med 1,24.
0Endret ved lover 16 juni 2000 nr. 40 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 16 juni 2000 nr. 577), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016, se dens VII), 20 des 2016 nr. 111 (med virkning fra inntektsåret 2017).
§ 10-32.Beregning av gevinst og tap
(1) Gevinst eller tap etter § 10-31 settes til vederlaget ved realisasjonen, fratrukket aksjens inngangsverdi.
(2) Dersom ikke annet er bestemt, settes aksjens inngangsverdi til det beløp skattyter har betalt for aksjen, tillagt eventuelle kostnader som skattyter har hatt til mekler eller lignende ved anskaffelse av aksjen.
(3) Inngangsverdien på fondsaksje settes til en forholdsmessig del av inngangsverdien på den eller de aksjer som fondsaksjen knytter seg til. Inngangsverdien på de sistnevnte aksjene reduseres tilsvarende. Fordeling av kostprisen skjer på grunnlag av antall aksjer før og etter fondsemisjonen.
0Endret ved lover 15 des 2000 nr. 95, 15 juni 2001 nr. 46 (f o m inntektsåret 2001), 21 des 2001 nr. 113 (f o m inntektsåret 2002), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006).
§ 10-33.Skattemessig kontinuitet ved arv og gave av visse aksjer og andeler
(1) Ved arv eller gave av aksje og andel i selskap som nevnt i § 10-10, jf. § 10-1, fra person omfattet av § 10-12 til arving eller gavemottaker som omfattes av § 10-12, trer arvingen eller gavemottakeren inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen.
(2) Dødsbo skal tre inn i arvelaters inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Det samme gjelder for gjenlevende ektefelle som overtar boet uskiftet, i den utstrekning aksjene eller andelene skal anses som arvet. Den som erverver aksje eller andel ved utlodning av dødsbo, trer inn i inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen som gjaldt for dødsboet.
(3) Oppjustert gevinst på givers hånd som følge av gavesalg til mottaker, legges til den inngangsverdi og det skjermingsgrunnlag mottaker trer inn i etter reglene i første og annet ledd. Fradragsberettiget oppjustert tap på givers hånd som følge av gavesalg til mottaker trekkes fra den inngangsverdi og det skjermingsgrunnlag mottaker trer inn i etter reglene i første og annet ledd. Blir skjermingsgrunnlaget etter regelen i første og annet punktum lavere enn det vederlag mottaker betalte for aksjen eller andelen skal skjermingsgrunnlaget være lik vederlaget.
0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016).
§ 10-34.Omfordeling av aksjers kostpris og ubenyttet skjerming
(1) Den enkelte aksjes kostpris og ubenyttet skjerming fra tidligere år skal endres i følgende tilfeller:
a.ved fondsemisjon med økning av antall aksjer i selskapet,
b.når antall aksjer i selskapet økes ved at den enkelte aksje splittes i flere aksjer,
c.når antall aksjer i selskapet reduseres ved at et antall aksjer gjøres om til en ny aksje,
d.ved skattefri fusjon for så vidt gjelder kostpris og skjerming for aksjene i det overdragende selskapet, som skal omfordeles på vederlag i form av aksjer i det overtakende selskap eller i det overtakende selskaps morselskap,
e.ved skattefri fisjon for så vidt gjelder kostpris og skjerming for innløste aksjer i det overdragende (fisjonerende) selskapet, som skal omfordeles på vederlag i form av aksjer i det eller de overtakende (utfisjonerte) selskap eller i overtakende selskaps morselskap,
f.for skattefri fisjon som gjennomføres uten innløsning av aksjer, for så vidt gjelder kostpris og skjerming for aksjene i det overdragende selskap som skal omfordeles på vederlag i form av aksjer i det eller de overtakende selskap eller i overtakende selskaps morselskap.
(2) Når det har skjedd en slik omfordeling skal selskapet uten ugrunnet opphold, og senest ved utgangen av omfordelingsåret, sende melding om omfordelingen til skattekontoret. Dette gjelder likevel ikke selskap som omfattes av skatteforvaltningsloven § 7-7 første og annet ledd. Departementet kan gi nærmere regler om omfordelingsmelding etter denne bestemmelse.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om omfordeling av aksjers kostpris og ubenyttet skjerming fra tidligere år.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 15 des 2000 nr. 95 (f o m inntektsåret 2000, tredje ledd fjerde punktum ikr. 1 jan 2001), 28 juni 2002 nr. 49, 5 juli 2002 nr. 64 (ikr. 1 jan 2003 iflg. vedtak 20 des 2002 nr. 1627), 12 des 2003 nr. 107 (f o m inntektsåret 2003, tredje ledd nytt femte punktum og (4) nytt annet punktum ikr. 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2004, opphevelsen av annet ledd sjette og syvende punktum med virkning for realisasjoner som skjer fra og med 26 mars 2004, se endringsloven del XVIII for ikrafttredelse), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2004), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006), 9 des 2005 nr. 116 (f o m inntektsåret 2006), 29 juni 2007 nr. 60 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370), 26 apr 2013 nr. 16 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 26 apr 2013 nr. 413), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 10-35. Nedsetting av selskapets aksjekapital

Nedsetting av selskapets aksjekapital med minsking av aksjens pålydende og tilbakebetaling til aksjonæren skal redusere inngangsverdien på aksjen fra det tidspunkt beløpet er tilbakebetalt. Det samme gjelder tilbakebetaling av innbetalt overkurs.

§ 10-36.Først inn, først ut-prinsippet (FIFU)
(1) Dersom skattyter eier flere aksjer fra samme aksjeklasse i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, anses den aksjen som var først anskaffet, for å være realisert først. Dette gjelder tilsvarende når aksjer overføres som gave.
(2) Aksjer og grunnfondsbevis ervervet før 1. januar 1992 anses for å være ervervet 1. januar 1992.
(3) Foreligger det ikke opplysninger om når en aksje er anskaffet, anses denne aksjen som realisert først dersom den har lavere inngangsverdi enn den av aksjene med kjent anskaffelsestidspunkt som ble anskaffet først.
(4) Første til tredje ledd gjelder innenfor hver portefølje som nevnt i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 9-7.1
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 24 juni 2011 nr. 23 (ikr. 13 mai 2011), 7 des 2012 nr. 76 (ikr. 8 okt 2012).
1Opphevet, se nå samme lov § 3-11.
§ 10-37.Likvidasjon og innløsning
(1) Som realisasjon av aksje regnes registrering av utdeling av likvidasjonsoverskudd på aksjeeierens konto i Verdipapirsentralen eller tilsvarende oppgivelse av aksjen ved selskapets likvidasjon. Utdeling etter aksjeloven § 16-9 og allmennaksjeloven § 16-9 regnes som vederlag for aksjen.
(2) Som realisasjon regnes også innløsning av enkelt aksje.
(3) Ved utflytting av selskap mv., jf. § 10-71, anses aksje mv. i selskapet mv. realisert på det tidspunkt skatteplikten til riket opphører etter § 2-2 første ledd eller da selskapet mv. skal anses som hjemmehørende i en annen stat etter skatteavtale, dersom selskapet mv. blir hjemmehørende i stat utenfor EØS eller i lavskatteland innenfor EØS og etter utflyttingen ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet der, på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b.
(4) Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke der et utflyttet selskap mv., jf. § 10-71, likvideres etter norsk selskapslovgivning. Ved likvidasjon av et utflyttet selskap mv. etter norsk selskapslovgivning skal inngangsverdi, ervervstidspunkter og øvrige skatteposisjoner knyttet til aksjene mv. i det utflyttede selskapet videreføres uendret.
(5) Ved flytting av selskap mv. hjemmehørende i en annen EØS-stat gjelder fjerde ledd tilsvarende, unntatt når selskapet blir hjemmehørende i stat utenfor EØS eller i lavskatteland innenfor EØS og etter flyttingen ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet der, på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b.
(6) Gevinst eller tap fastsettes etter reglene i §§ 10-31 til 10-36 så langt de passer.
0Endret ved lover 16 juni 2006 nr. 29 (f o m inntektsåret 2006), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2008), 10 juni 2011 nr. 16.