Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 12. Personinntekt

Fellesregler for personinntekt
§ 12-1.Anvendelsesområde

Dette kapittel gjelder fastsettelse av personinntekt. Personinntekt er grunnlag for fastsetting av toppskatt til staten og trygdeavgift til folketrygden.

0Endret ved lover 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 12-2.Hva personinntekt omfatter

Personinntekt omfatter:

a.fordel vunnet ved arbeid etter § 5-10,
b)pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold og engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser. Som personinntekt regnes likevel ikke barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret og etterlønn og etterpensjon etter § 5-40 første ledd. Som personinntekt regnes heller ikke utbetaling fra kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet etter inntektsåret 2006, der premien er tatt til inntekt etter § 5-12 sjette ledd og § 12-2 første ledd bokstav a.
c)arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 og overgangsstønad etter folketrygdloven §§ 15-7, 16-7 og 17-6.
d)engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet og engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning.
e)engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven.
f.godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i selskap med deltakerfastsetting,
g)beregnet personinntekt etter §§ 12-10 til 12-13.
h.introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kapittel 3 og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
i.støtte etter lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.
j)uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger.
0Endret ved lover 21 des 2000 nr. 111 (f o m inntektsåret 2000), 24 nov 2000 nr. 81 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1167), 21 des 2001 nr. 112 (f o m inntektsåret 2000), 21 des 2001 nr. 112 (med virkning f o m 11 okt 2001), 4 juli 2003 nr. 80 (ikr. 1 sep 2003), 20 juni 2003 nr. 55 (ikr. 1 jan 2004), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), 16 juni 2006 nr. 29 (f o m inntektsåret 2007), 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007, se dens XI), 26 okt 2007 nr. 97, 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2007), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009), 11 des 2009 nr. 123 (f o m inntektsåret 2010), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252), 7 des 2012 nr. 76, 7 des 2012 nr. 76 (f o m inntektsåret 2015 iflg. res. 26 sep 2014 nr. 1221 for ny j), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 12-3.Personinntekt for ektefeller

Har begge ektefellene personinntekt, skal personinntekten fastsettes særskilt for hver av dem.

Beregnet personinntekt
§ 12-10.Vilkår for beregning av personinntekt
(1) Det skal beregnes personinntekt for eier av enkeltpersonforetak.
(2) Beregnet personinntekt fastsettes bare når et foretak driver virksomhet. Det skal beregnes personinntekt av inntekt som er innvunnet i virksomheten, selv om inntekten tidfestes etter at virksomheten har opphørt.
0Endret ved lover 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006).
§ 12-11.Beregning av personinntekt
(1) Alminnelig inntekt fra virksomheten før fradag for fremførbart underskudd er utgangspunkt for beregning av personinntekt, jf. § 12-2 g. I den alminnelige inntekten gjøres de tillegg og fradrag som fremgår av denne og etterfølgende paragrafer.
(2) Følgende poster legges til:
a.faktiske kapitalkostnader og -tap. Tap på kundefordringer skal likevel ikke legges til, heller ikke renter på gjeld som nevnt i § 12-12 annet ledd c, i den utstrekning gjelden ikke overstiger skjermingsgrunnlaget før fradrag etter § 12-12 annet ledd c,
b.særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk etter § 6-60, særskilt fradrag for sjøfolk etter § 6-61, jordbruksfradrag fastsatt etter § 8-1 femte ledd, reindriftsfradrag fastsatt etter § 8-1 sjette ledd og skiferfradrag fastsatt etter § 8-1 sjuende ledd.
(3) Følgende poster trekkes fra:
a.faktiske kapitalinntekter som avkastning av aksjer, bankinnskudd, obligasjoner, gjeldsbrev, utestående fordringer og lignende. Inntekt av kundefordringer skal likevel ikke trekkes fra,
b.gevinst ved realisasjon av formuesobjekter som nevnt under a,
c.beregnet skjermingsfradrag i virksomheten fastsatt etter § 12-12.
(4) For enkeltpersonforetak beregnes ikke personinntekt av gevinst av realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk, herunder melkekvoter som realiseres sammen med gårdsbruket.
0Endret ved lover 15 des 2000 nr. 95 (f o m inntektsåret 2000), 27 juni 2003 nr. 63 (f o m inntektsåret 2003), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), endret paragrafnummer fra § 12-12, 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008), 19 juni 2009 nr. 54, 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016).
§ 12-12.Skjermingsfradrag
(1) Skjermingsfradraget er lik skjermingsgrunnlaget etter annet ledd multiplisert med skjermingsrenten etter tredje ledd.
(2) Skjermingsgrunnlaget fastsettes etter følgende regler:
a.Skjermingsgrunnlaget omfatter følgende eiendeler, forutsatt at de har virket i virksomheten:
1.varige og betydelige driftsmidler, jf. § 14-40 første ledd,
2.varer,
3.kundefordringer,
4.ervervet forretningsverdi og annet ervervet immaterielt formuesobjekt. Skjermingsgrunnlaget kan tillegges forsknings- og utviklingskostnader i den utstrekning de ikke er skattemessig fradratt.
b.Eiendeler som benyttes til velferdstiltak som for det vesentligste brukes utenom arbeidstid, skal ikke regnes med i skjermingsgrunnlaget.
c.Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget gjøres det fradrag for gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev.
d.Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget fradras verdien av leverandørkreditter og forskuddsbetalinger fra kunder.
e.Skjermingsgrunnlaget skal verdsettes til middelverdien av de inngående og utgående verdier. Skattemessig verdi legges til grunn ved verdsettelsen, med følgende unntak:
1.Ikke-avskrivbar eiendel skal verdsettes til den høyeste verdi av eiendelens historiske kostpris og verdien ved skattefastsettingen.
2.Eiendel kan verdsettes til bokført verdi i regnskap oppgjort etter reglene i regnskapsloven dersom slik verdsettelse er lagt til grunn for eiendelen ved fastsettelsen av kapitalavkastningsgrunnlaget i inntektsåret 1999. Skattyteren kan frafalle fortsatt verdsettelse etter dette nummer, til fordel for verdsettelse til skattemessig verdi eller etter nr. 1.
3.Driftsmidler som etter sin art skal regnes med i skjermingsgrunnlaget, men som har en uforholdsmessig høy verdi, skal regnes med kun for et beløp som anses alminnelig i den aktuelle type virksomhet.
f.Den verdsettelsesmetoden som er lagt til grunn det første året for eiendelen, er bindende for senere år.
(3) Departementet fastsetter i forskrift den maksimale skjermingsrenten for det enkelte inntektsår.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 15 des 2000 nr. 95 (f o m inntektsåret 2000), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), endret paragrafnummer fra § 12-13, 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 12-13. Fremføring av negativ beregnet personinntekt
(1) Beregnet negativ personinntekt kan ikke trekkes fra i personinntekt utenfor virksomheten, men kan kreves fremført mot positiv beregnet personinntekt i senere år fra den samme virksomheten.
(2) Adgangen til å fremføre negativ beregnet personinntekt faller bort i den utstrekning skattyteren unnlater fremføring det første året vedkommende har anledning til det.
0Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), endret paragrafnummer fra § 12-16, 9 des 2011 nr. 52 (f o m inntektsåret 2012), endret paragrafnummer fra § 12-14.
Fullmaktshjemmel
§ 12-20.Forskrift

Departementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittel.