Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 12. Personinntekt

Fullmaktshjemmel
§ 12-20.Forskrift

Departementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittel.