Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt

Fellesregler for avskrivning
§ 14-30.Tidspunkt for erverv av driftsmiddel

Driftsmiddel som avskrives etter bestemmelsene i dette kapittel anses som ervervet ved levering. Driftsmiddel som skattyteren selv tilvirker, anses som ervervet når det er ferdig.