Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt

Annen avskrivning
§ 14-50.Avskrivning av tidsbegrensede rettigheter

Tidsbegrenset rettighet avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets levetid. Høyere årlig avskrivningsfradrag gis bare hvis verdifallet åpenbart skjer hurtigere.

§ 14-51.Avskrivning av vindkraftverk

Driftsmidler i vindkraftverk ervervet fra og med 19. juni 2015 til og med inntektsåret 2021, avskrives med like store årlige beløp over fem år, når arbeid på prosjektet ikke er påbegynt før 19. juni 2015. Det samme gjelder for internt nettanlegg og betongfundament for vindkraftverk. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen, herunder presisere hvilke driftsmidler bestemmelsen skal gjelde for.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2015 nr. 52 (ikr. 9 sep 2016 med virkning fra inntektsåret 2015, iflg. res. 9 sep 2016 nr. 1049), tidligere § 14-51 endret paragrafnummer til § 14-52, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 40 (ikr. 9 sep 2016 med virkning fra inntektsåret 2015, iflg. res. 9 sep 2016 nr. 1049).
§ 14-52.Driftsmidler i bergverksvirksomhet

Ved bergverksdrift gis avskrivning med en passende prosent av den kapitalen som er nedlagt i virksomheten, iberegnet det som er betalt for mineralforekomsten.

Ved fastsettelsen av avskrivningsprosenten tas det hensyn til hvor langt tidsrom som antas å ville gå før forekomsten er uttømt.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 52 (ikr. 9 sep 2016 iflg. res. 9 sep 2016 nr. 1049), endret paragrafnummer fra § 14-51.
§ 14-53.Gevinst og tap ved realisasjon m.v. av driftsmidler som ikke kan saldoavskrives

Gevinst ved realisasjon og uttak av driftsmidler i virksomhet som ikke kan saldoavskrives, kan helt eller delvis tas til inntekt i realisasjonsåret. I den grad gevinsten ikke er inntektsført, legges den til gevinst- og tapskontoen etter reglene i § 14-45, med mindre annet følger av særlig lov eller forskrift. Tap ved realisasjon kommer til fradrag i gevinst- og tapskontoen. Dette ledd omfatter ikke verdipapirer, fordringer eller andre finansielle eiendeler.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 52 (ikr. 9 sep 2016 iflg. res. 9 sep 2016 nr. 1049), endret paragrafnummer fra § 14-52.