Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt

Generelle skatteposisjoner og skattemotiverte transaksjoner
0Overskriften tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 10 des 2004 med virkning f o m 6 okt 2004), endret ved lov 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2005), endret paragrafnummer fra § 14-82.
§ 14-90.Bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner

Denne paragraf gjelder selskap eller sammenslutning som nevnt i § 2-2 første og annet ledd, og som har skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost. Når slikt selskap mv. er part i omorganisering etter kapittel 11 eller får endret eierforhold som følge av slik omorganisering eller annen transaksjon, og det er sannsynlig at utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen, skal posisjonen

a.falle bort dersom den representerer en skattefordel, eller
b.inntektsføres uten rett til avregning mot underskudd dersom den representerer en skatteforpliktelse.
0Tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 10 des 2004 med virkning f o m 6 okt 2004), endret ved lov 10 juni 2011 nr. 16 (f o m inntektsåret 2012).