Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon

Fradrag i skatt ved visse spareformer
§ 16-10.Skattefradrag ved boligsparing for ungdom (BSU)
(1) Personlig skattyter gis til og med det inntektsåret vedkommende fyller 33 år, fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for innskudd på boligsparekonto i innenlandsk bank, samvirkeforetak eller fast organisert innenlandsk spareforening, eller i tilsvarende spareinstitusjon i annen EØS-stat, når innskuddet skal brukes til erverv av - eller til nedbetaling av gjeld på - egen bolig som er anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått. Fra og med det år skattyteren disponerer over sparebeløpet etter denne bestemmelsen gis det ikke skattefradrag. En person får fradrag bare for innskudd på en konto.
(2) Skattefradrag for boligsparing gis med 20 prosent av innbetalt sparebeløp.
(3) Innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 25.000 kroner per inntektsår. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300.000 kroner. For ektefeller som fastsetter skatt under ett for begges samlede formue og inntekt gjelder beløpsgrensene i dette ledd for hver av dem. Sparebeløp fra barn som fastsettes under ett med foreldrene, jf. § 2-14, kommer bare til fradrag i skatt på inntekt som fastsettes særskilt.
(4) Skattefradrag gis ikke med høyere beløp enn summen av fastsatte inntektsskatter og trygdeavgift. Det overskytende beløpet kan ikke fremføres til senere fradrag.
(5) Fødselsnummer skal registreres når boligsparekonto opprettes. Fradrag gis på grunnlag av melding fra vedkommende spareinstitusjon. Ved sparing på boligsparekonto i annen EØS-stat gis fradrag på grunnlag av dokumentasjon fra skattyter.
(6) Når det er gitt skattefradrag etter første ledd, og vilkårene for boligsparing anses brutt, skal det gjøres et tillegg i fastsatt skatt for det året vilkårene anses brutt. Tillegget skal svare til det skattebeløpet som det tidligere er gitt fradrag for.
(7) Departementet kan gi regler om adgangen til å disponere over avkastningen på kontoen.
(8) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.
0Endret ved lover 12 des 2003 nr. 107 (f o m inntektsåret 2004), 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009), 24 juni 2011 nr. 23 (f o m inntektsåret 2011), 13 des 2013 nr. 117 (f o m inntektsåret 2014), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 16-11.Skattefradrag ved aksjesparing (AMS)

- - -

0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 21 des 2001 nr. 112 (f o m inntektsåret 2002).