Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon

Refusjon av toppskatt og trygdeavgift
0Overskriften opphevet ved lov 18 des 2015 nr. 115.
§ 16-50.(Opphevet ved lov 18 des 2015 nr. 115.)