Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon

Fradrag i skatt for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009
0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009).
§ 16-60.Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattefradrag for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009
(1) Bestemmelsene i §§ 16-61 til 16-64 gjelder for selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd.
(2) Bestemmelsene gjelder også for selskap mv. som tilsvarer selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd, og som er skattepliktig etter § 2-3 første ledd bokstav b eller etter petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1.
(3) Bestemmelsene gjelder ikke for selskap som er stiftet i inntektsåret etter bestemmelsene om skattefri omdanning av virksomhet, jf. § 11-20.
(4) Bestemmelsene gjelder ikke for selskap mv. som er oppløst i inntektsåret.
0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009), tilføyd igjen ved lov 10 des 2010 nr. 67 (f o m inntektsåret 2011, se dens VI for overgangsregel), endret ved lov 24 juni 2011 nr. 23 (f o m inntektsåret 2011).
§ 16-61.Skattefradrag for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009
(1) Det gis fradrag i skatt for 28 prosent av udekket underskudd for inntektsårene 2008 og 2009 som omfattes av § 6-3 første ledd, dersom skattyter ikke krever unntak fra denne bestemmelsen.
(2) Hvis skattyter åpner offentlig akkordforhandling eller oppnår underhåndsakkord med en eller flere av sine kreditorer, skal skattefradrag som nevnt i første ledd bare gis for den del av underskuddet som overstiger det ettergitte gjeldsbeløpet.
(3) Det gis ikke fradrag i skatt som nevnt i første ledd for underskudd fastsatt etter bestemmelsene i § 10-65.
(4) Det gis ikke fradrag i skatt som nevnt i første ledd for udekket underskudd i virksomhet som er oppstått i året for opphør av denne virksomheten.
(5) Denne paragraf gjelder ikke for inntekt av skogbruk, jf. § 14-81.
0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009).
§ 16-62.Maksimalt fradragsbeløp
(1) Det gis ikke fradrag i skatt for udekket underskudd som overstiger alminnelig inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året. Ved beregning av maksimalt skattefradrag etter forrige punktum skal korreksjonsinntekt etter § 10-5 ikke inngå i alminnelig inntekt. Samlet underskudd som gir grunnlag for fradrag i skatt for inntektsårene 2008 og 2009 kan ikke overstige samlet inntekt for perioden 2006 til 2008.
(2) Det gis ikke fradrag i skatt for udekket underskudd som overstiger 20 millioner kroner. Beløpsgrensen gjelder for hvert av inntektsårene 2008 og 2009.
(3) Når fusjon er gjennomført i inntektsåret, skal det ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd gjøres tillegg for det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året. Når fusjon er gjennomført i året forut for inntektsåret, skal det ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd gjøres tillegg for det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det nest forutgående året.
(4) Når fisjon er gjennomført i inntektsåret, foretas en fordeling av det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd. Inntekten fordeles i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt mellom selskapene. Beløpsgrensen for tilbakeføring på 20 millioner kroner per underskuddsår, jf. annet ledd, fordeles mellom selskapene i samme forhold.
(5) Når fisjon er gjennomført i året forut for inntektsåret, foretas en fordeling av det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det nest forutgående året i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt mellom selskapene.
0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009).
§ 16-63.Skatteavregning, endring av fastsatt skatt mv.
(1) Fastsatt fradrag skal utbetales ved avregningsoppgjøret etter skattebetalingsloven. Fradraget likestilles med tilbakebetalt skatt etter skattebetalingsloven § 11-5 annet ledd.
(2) Underskudd til fremføring fra 2008 og 2009 til senere år, jf. § 14-6, reduseres med et beløp tilsvarende det beløpet som ligger til grunn for skattefradraget.
(3) Ved beregning av maksimalt kreditfradrag, jf. § 16-21, for inntektsårene fra og med 2009 til og med 2012, skal det ses bort fra reduksjon av underskudd til fremføring etter annet ledd.
(4) Det kan ikke tas opp spørsmål om endring av ligning, jf. ligningsloven kapittel 9, som gjelder skattefradrag for underskudd i 2008 og 2009, i tilfeller der skattyter som følge av endring av ligning for et år forut for inntektsåret får redusert eller økt grunnlag for skattefradrag, jf. § 16-62 første ledd.
0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009), likevel slik at bestemmelsen tredje ledd skal gjelde ved beregning av maksimalt kreditfradrag for inntektsårene fra og med 2009 til og med 2012, endret ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 16-64.Forskrift

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av §§ 16-60 til 16-63.

0Tilføyd ved lov 27 feb 2009 nr. 9 (med virkning for inntektsårene 2008 og 2009).