Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
(1) Denne lov gjelder
a.formuesskatt til stat og kommune
b.inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune
c.grunnrenteskatt til staten og naturressursskatt til fylkeskommune og kommune
d.tonnasjeskatt til staten
(2) Stortinget kan fastsette unntak fra denne lov for skatt til staten som nevnt i første ledd.
§ 1-2.Hvem som pålegger skatt
(1) Kommunestyret pålegger skatt til kommunen.
(2) Fylkestinget pålegger skatt til fylkeskommunen.
(3) Stortinget pålegger skatt til staten.
0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (med virkning for skatt f o m inntektsåret 2005), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009).
§ 1-3.Forbud mot særinnrømmelser

Kommunestyre og fylkesting kan ikke

a.gjøre unntak fra loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven,
b.pålegge skatt for noen skattyter etter lavere eller høyere satser enn for andre,
c.nedsette eller frafalle lovlig fastsatt skatt, uten særlig hjemmel i denne lov.
0Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 1-4.Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven skal ikke gjelde for behandling av saker etter denne lov.