Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang

Fritak for og begrensninger i skatteplikt
§ 2-30.Fritak for skatteplikt for visse personer og institusjoner
(1) Fritatt for skatteplikt er
a.Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberettigede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og disse personers ektefeller, samt disses felles barn som ikke er fylt 20 år ved utgangen av inntektsåret
b.staten - herunder statlig institusjon, innretning eller fond
c.fylkeskommuner og kommuner, med de unntak som følger av § 2-5
d.universitetene og offentlige skoler
e.følgende banker mv.:
1.Norges Bank
2.Statens lånekasse for utdanning
3.Statens bankinvesteringsfond1
4.Innovasjon Norge
5.Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland
6.Folketrygdfondet
f.folketrygden
g.følgende offentlige bedrifter:
1.Petoro a.s.
2.Andelslaget Biblioteksentralen
3.Norsk Tipping A/S
4.Stiftelsen Norsk Rikstoto
5.Regionalt helseforetak og helseforetak. Helseforetak skal likevel svare skatt av inntekt knyttet til sykehusapotekenes publikumsutsalg. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av forrige punktum, herunder nærmere definisjon av publikumsutsalg og om fordeling av inntekter og kostnader mellom skattefri og skattepliktig del.
6.Norges sjømatråd AS
h.selveiende finansieringsforetak og samvirkeforetak av låntakere, unntatt
1.sparebanker
2.finansieringsforetak og samvirkeforetak av låntakere som driver virksomhet som har konsesjon etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner
3.finansinstitusjoner og foretak som driver leasingvirksomhet.
i.Verdipapirsentralen
j.følgende sikringsfond mv.:
1.Bankenes sikringsfond
2.Verdipapirforetakenes sikringsfond
3.Samvirkelagenes Garantifond A/L når vedtektene er godkjent av departementet
4.Boligbyggelagenes sikringsfond
5.Overføringsavtalens sikringsordning
k.følgende pris- og markedsutjevningsfond m.v.:
1.Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond
2.sammenslutning av melkeprodusenter i prisregulerende øyemed (melkesentral)
l.fiskerhjem
m)organ som nevnt i AFP-tilskottsloven § 18.
(2) Utlending som oppholder seg i Norge for å studere, skal ikke svare skatt av formue i og inntekt fra utlandet.
(3) Departementet kan i forskrift helt eller delvis frita andre staters diplomater og konsulære tjenestemenn med familie og tjenere for plikt til å svare skatt.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 22 des 1999 nr. 103 (ikr. 1 jan 2000), 14 apr 2000 nr. 30 (f o m inntektsåret 2000), 15 juni 2001 nr. 46 (f o m inntektsåret 2000 for første ledd, e, nr. 8, f o m inntektsåret 2001 for første ledd , g, nr. 7), 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 669), 21 des 2001 nr. 112 (f o m inntektsåret 2001, første ledd, a, f o m inntektsåret 2002), 7 juni 2002 nr. 17 (ikr. 1 apr 2003 iflg. vedtak 19 mars 2003 nr. 347), 19 des 2003 nr. 130 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1598), 12 des 2003 nr. 107 (ikr. 20 feb 2004, med virkning fra 15 okt 2003 iflg. res. 20 feb 2004 nr. 398), 25 juni 2004 nr. 42 (f o m inntektsåret 2004), 10 des 2004 nr. 77, 9 des 2005 nr. 113, 16 juni 2006 nr. 29 (f o m inntektsåret 2006). 29 juni 2007 nr. 60 (f o m inntektsåret 2005), 29 juni 2007 nr. 44 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 937), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2007), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009, men f o m inntektsåret 2008 for gjensidig brann- og husdyrforsikringsselskaper som har levert selvangivelse for 2007, se dens XI), 19 juni 2009 nr. 54 (f o m inntektsåret 2006), 19 feb 2010 nr. 5 (ikr. 1 jan 2011), 3 sep 2010 nr. 54 (ikr. 1 jan 2011 iflg. res. 3 sep 2010 nr. 1238), 9 des 2011 nr. 52 (f o m inntektsåret 2012), 22 juni 2012 nr. 36, 21 juni 2013 nr. 69, 19 des 2014 nr. 80 (f o m inntektsåret 2015, se dens XI).
1Avviklet ved res. 29 apr 2005, se tidl. lov 29 nov 1991 nr. 78, opph. ved lov 16 juni 2006 nr. 35.
§ 2-31.Fritak for skatteplikt for visse anlegg, innretninger og virksomheter
(1) Det svares ikke skatt av
a.det offentlige veivesen,
b.kanal,
c.område og naturforekomst vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77,
d.bureisningsbruk med tilhørende hus, innbo, redskap, besetning og beholdninger samt inntekt som bureiseren og familien vinner av, eller ved arbeid med disse. Dette gjelder for det år bureiseren bosetter seg på bruket eller fører opp nødvendige driftsbygninger, og de neste fire år.
(2) Departementet kan gi forskrift om hvem som skal anses som bureiser etter første ledd d.
0Endret ved lov 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).
§ 2-32.Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.
(1) Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt.
(2) Driver institusjon eller organisasjon som omfattes av første ledd økonomisk virksomhet - herunder bortleie av fast eiendom, også i tilfelle eiendommen delvis er benyttet til egen bruk - vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig. Økonomisk virksomhet er unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten i inntektsåret ikke overstiger 70.000 kroner. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er den tilsvarende beløpsgrensen 140.000 kroner.
(3) For institusjon eller organisasjon som har skatteplikt etter annet ledd, skal gevinst ved realisasjon av driftsmiddel benyttet i den økonomiske virksomheten ikke regnes som inntekt med høyere beløp enn det som er kommet til fradrag i inntekten som avskrivninger.
(4) Selveiende institusjon som eier privat skole, er fritatt for skattlegging av skolevirksomheten dersom skolen mottar lovbestemt offentlig tilskudd. Institusjonen er likevel skattepliktig for formue i og inntekt av økonomisk virksomhet utenom undervisning og forskning.
(5) Familiestiftelse og andre formuesmasser hvor avkastningen fortrinnsvis tilfaller medlemmer av en bestemt slekt, skattlegges for formue.
§ 2-33.Begrensning av skatteplikt for visse bo m.v.
(1) Konkursbo og insolvent døds- og administrasjonsbo er bare skattepliktig for inntekt av virksomhet som drives for boets regning. Ved siden av boet kan skyldneren skattlegges for inntekt som skyldneren eller ektefellen erverver, og som ikke tilflyter boet. Skyldneren skal skattlegges for formue som skyldneren eller ektefellen eier ved utløpet av inntektsåret, som ikke er inndratt i boet.
(2) Besitteren av Stamhuset Jarlsberg skattlegges som om vedkommende forpaktet eiendommen.
0Endret ved lover 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 21 juni 2017 nr. 78.
§ 2-34.Begrensning av skatteplikt for utenlandsk eid skip under norsk drift
(1) Person, selskap eller innretning som ikke har skatteplikt etter §§ 2-1 første eller annet ledd eller 2-2 første eller annet ledd, skal ikke svare skatt av formue i og inntekt vunnet ved eie og drift av
a.eget eller innleid skip i internasjonal fart, eller
b.eget eller innleid bore- og entreprenørfartøy i internasjonal virksomhet.
(2) Første ledd gjelder ikke for tilfeller hvor Norge i skatteavtale er tillagt eksklusiv rett til å skattlegge formue og inntekt som nevnt i første ledd, eller virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven.
(3) Første ledd gjelder for utenlandsk selskap med begrenset ansvar eller utenlandsk innretning bare når skattytere som har skatteplikt etter §§ 2-1 første eller annet ledd eller 2-2 første eller annet ledd (innenlandske skattytere)
a.til sammen er direkte eller indirekte deltakere i selskapet eller innretningen med 34 prosent eller mindre, eller
b.er skattepliktige for sine forholdsmessige andeler av selskapets eller innretningens overskudd etter § 2-4, jf. § 10-61.
(4) Første og tredje ledd gjelder bare dersom skattyter
a.godtgjør at vilkårene er oppfylt, og
b.fremlegger de opplysningene som er nødvendige for å kunne ta standpunkt til anvendelse av bestemmelsen. Herunder skal norske myndigheter
1.ha tilgang på alle opplysninger vedrørende selskapets eller innretningens eierforhold, og
2.i tilfelle et annet selskap er eier, kunne kreve fremlagt de opplysninger som er nødvendige for å klarlegge eierforholdene til alle selskaper i eierkjeden.
§ 2-35.Begrensning av skatteplikt etter denne lov ved skatteplikt etter andre lover
(1) Det skal ikke svares skatt etter denne lov av inntekt som omfattes av lov om skatt på honorarer til utenlandske artister m.v.
(2) For skatt til Svalbard gjelder bestemmelser i egen lov. Ved anvendelse av denne lov skal
a.personer bosatt på Svalbard og selskaper hjemmehørende på Svalbard likestilles med personer som er bosatt i utlandet, eller selskaper som er hjemmehørende i utlandet. Foregående punktum gjelder likevel ikke § 2-3 fjerde ledd, § 2-38, § 10-13 og §§ 10-60 til 10-68.
b)§ 10-70 gis tilsvarende anvendelse for personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der. Svalbard likestilles med stat innenfor EØS ved anvendelsen av § 10-70. Det gis fradrag i skatt til fastlandet for skatt som godtgjøres å være betalt på gevinsten på Svalbard. Departementet gir forskrift til utfylling og gjennomføring av foregående punktum.
c.personer bosatt på fastlandet og selskaper hjemmehørende på fastlandet ikke skattlegges for inntekt og formue som er skattlagt til Svalbard.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 17 juni 2005 nr. 74 (ikr. 17 juni 2005 med virkning for utbytter som innvinnes fra og med inntektsåret 2004 og for gevinster og tap som realiseres fra og med 26 mars 2004), 9 des 2005 nr. 113 (f o m inntektsåret 2006), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2008), 11 des 2009 nr. 123 (med virkning fra 13 okt 2009), 10 des 2010 nr. 67 (f o m inntektsåret 2010), 9 des 2011 nr. 52 (f o m inntektsåret 2012), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 21 juni 2017 nr. 78.
§ 2-36.Fritak for enkelte skatter
(1) Fritatt for skatt på formue er
a.aksjeselskap og allmennaksjeselskap
b.selskap eller sammenslutning som nevnt i § 2-2 første ledd e og g
c.verdipapirfond
d.statsforetak etter statsforetaksloven
(2) Fritatt for skatt til kommune og fylkeskommune er norske og utenlandske selskaper og innretninger som er selvstendige skattesubjekter, jf. § 2-2 første ledd. Dette gjelder likevel ikke dødsbo.
(3) Fritatt for skatt til kommune og fylkeskommune er person som er skattepliktig etter § 2-3 første ledd g, for så vidt gjelder lønn mottatt fra den norske stat.
(4) Fritatt for skatt til kommune, fylkeskommune og fellesskatt til staten er person som er skattepliktig etter § 2-3 første ledd h, for så vidt gjelder inntekt ved arbeid om bord i tjeneste hos rederi eller hos arbeidsgiver som driver virksomhet på norsk registrert fartøy.
(5) Fritatt for skatt på formue er forskningsstiftelse som mottar basisbevilgning fra staten, jf. Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. Fritaket omfatter formuesskatt på eiendeler som hovedsakelig benyttes i instituttets forskningsaktiviteter. Et beløp som svarer til det fritatte skattebeløpet etter forrige punktum skal overføres fra forskningsinstituttets økonomiske aktiviteter til instituttets ikke-økonomiske aktiviteter.
(6) Stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning, jf. femte ledd, er fritatt for formuesskatt på aksjer i forskningsinstituttet. Fritaket er begrenset til et beløp som svarer til en beregnet formuesskatt på eiendeler som hovedsakelig benyttes i instituttets forskningsaktiviteter. Fritaket er betinget av at et beløp tilsvarende det fritatte skattebeløpet etter forrige punktum overføres fra stiftelsen til forskningsinstituttet og anvendes i instituttets ikke-økonomiske aktiviteter.
(7) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av reglene i femte og sjette ledd.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008).
§ 2-37.Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning
(1) Skatteplikt etter denne lov kan begrenses ved bestemmelse i avtale inngått i medhold av lov om adgang for Kongen til inngå overenskomst med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv.
(2) Person som ikke er bosatt eller selskap m.v. som ikke er hjemmehørende i Norge, kan fritas for skatteplikt for skip ved fart på havn i Norge eller mellom norske havner. Fritaket forutsetter at person som er bosatt eller selskap m.v. som er hjemmehørende i Norge, er fritatt for skattlegging av tilsvarende virksomhet i vedkommende stat. Dersom vilkåret om gjensidighet ikke er oppfylt, kan departementet i forskrift bestemme at utenlandske personer, selskaper og innretninger skal svare skatt av formue i og/eller inntekt av virksomhet som nevnt. Tilsvarende gjelder for fly som trafikkerer norske lufthavner.
(3) Etter begjæring av vedkommende kommune kan departementet inngå avtale med annen stat om fordeling av beskatningen når en skattyter driver virksomhet som medfører skatteplikt for inntekt både her i riket og i utlandet.
(4) Innehar person eller selskap m.v. som er skattepliktig etter § 2-1 første ledd eller § 2-2 første ledd, minst 95 prosent av aksjekapitalen i utenlandsk selskap som eier fast eiendom eller anlegg med tilbehør i utlandet, og dobbeltbeskatning ikke er forebygd i skatteavtale, kan departementet samtykke i at skattyteren anses som eier av vedkommende eiendom eller anlegg med tilbehør og som deltaker i tilknyttet næringsdrift med så stor del som svarer til skattyterens andel av aksjekapitalen. Det samme gjelder når inntil ti slike skattytere til sammen innehar minst 95 prosent av aksjekapitalen i selskap som omhandlet i første punktum, og aksjene er ervervet i anledning av et interessefellesskap i vedkommende stat.
0Endret ved lov 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000).
§ 2-38. Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler
(1) Følgende skattytere er fritatt for skatteplikt av inntekt og har ikke fradragsrett for tap etter bestemmelsene i denne paragraf:
a.selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd a til d og tilsvarende selskap stiftet i utlandet som er hjemmehørende i Norge,
b.verdipapirfond,
c.interkommunalt selskap,
d.selskap mv. som er heleid av staten,
e.forening,
f.stiftelse,
g.kommune og fylkeskommune,
h.konkurs- og administrasjonsbo etter debitor som omfattes av dette ledd,
i.selskap mv. hjemmehørende i utlandet som tilsvarer selskap mv. som omfattes av dette ledd.
(2) Inntekter og tap som omfattes av første ledd er:
a.gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i selskap mv. som nevnt i første ledd a til c eller tilsvarende selskap mv. hjemmehørende i utlandet, samt lovlig utdelt utbytte som nevnt i § 10-11 annet ledd, jf. tredje ledd på slik eierandel,
b.gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i selskap som nevnt i § 10-40 første ledd.
c.gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av finansielt instrument med eierandel i selskap mv. som nevnt i dette ledd a som underliggende objekt.
(3) Følgende inntekter og tap er likevel ikke omfattet av første ledd:
a.inntekt eller tap på eierandel i selskap mv. som er hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS, jf. § 10-63, og inntekt på eierandel i selskap mv. som er hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS, jf. § 10-63 og som på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land, samt finansielt instrument med slike eierandeler som underliggende objekt,
b.gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt, dersom skattyteren ikke sammenhengende de to siste årene frem til innvinningstidspunktet har eid minst 10 prosent av kapitalen og hatt minst 10 prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv.,
c.tap på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt, dersom skattyteren og hans nærstående til sammen ikke på noe tidspunkt de to siste årene frem til oppofrelsestidspunktet har eid 10 prosent eller mer av kapitalen eller hatt 10 prosent eller mer av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv.,
d.utbytte på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS, dersom skattyteren ikke sammenhengende i en periode på to år som omfatter innvinningstidspunktet eier minst 10 prosent av kapitalen og har minst 10 prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv.
e.gevinst ved realisasjon eller uttak av eierandel i selskap som nevnt i § 10-40 første ledd, dersom selskapets samlede verdi av aksjer mv. som faller inn under a-d i dette ledd, på noe tidspunkt de to siste årene frem til innvinningstidspunktet har oversteget 10 prosent av selskapets totale verdier av aksjer mv.
f.tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i selskap som nevnt i § 10-40 første ledd, dersom selskapets samlede verdi av aksjer mv. som faller inn under a-d i dette ledd, i en periode på to år forut for oppofrelsestidspunktet sammenhengende har oversteget 10 prosent av selskapets totale verdier av aksjer mv.
g.gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i boligselskap, jf. § 7-3 annet ledd, eller tilsvarende selskap hjemmehørende i utlandet.
h.utbytte på eierandel i selskap mv. i den utstrekning selskapet gis fradrag for utdelingen.
(4) Som nærstående etter tredje ledd c regnes:
a.selskap mv. som skattyteren har en betydelig direkte eller indirekte eierinteresse i,
b.person eller selskap mv. som har en betydelig direkte eller indirekte eierinteresse i skattyteren,
c.selskap mv. som nærstående etter b har en betydelig direkte eller indirekte eierinteresse i,
d.nærstående person etter b sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap mv. som disse har betydelig eierinteresse i, og
e.selskap mv. som nærstående etter d har en betydelig direkte eller indirekte eierinteresse i.

Betydelig eierinteresse foreligger ved eie av minst 10 prosent av kapitalen eller innehavelse av minst 10 prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv.

(5) Første ledd fritar for skatteplikt etter § 10-13 bare dersom skattyter er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b.
(6)
a.For skattytere som nevnt i første ledd bokstav a til h, skal tre prosent av utbytte nevnt i annet ledd bokstav a som er fritatt for skatt etter de foregående ledd, likevel anses som skattepliktig inntekt. Første punktum gjelder tilsvarende ved utdeling fra selskap som nevnt i § 10-40 første ledd. Ved inntektsføring etter forrige punktum gjelder § 10-42 tredje ledd a tilsvarende.
b.Bestemmelsene i bokstav a gjelder på samme måte for skattytere hjemmehørende i utlandet som er skattepliktige til riket etter § 2-3 første ledd bokstav b.
c.Bestemmelsene i bokstav a gjelder ikke for utbytte mottatt av selskap mv. som tilhører samme konsern som det utdelende selskap, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, dersom vilkår som fastsatt i § 10-4 første ledd er oppfylt. § 10-2 første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i første og annet punktum i denne bokstav gjelder på samme vilkår så langt de passer for utbytte mottatt fra selskap mv. hjemmehørende i land innenfor EØS, og for utbytte betalt til slikt selskap. For selskaper som nevnt i tredje punktum i denne bokstav, gjelder vilkårene fastsatt i § 10-64 b tilsvarende.
(7) Første ledd gjelder ikke inntekter og tap på eierandeler og finansielle instrumenter som nevnt i annet ledd, og som forvaltes i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen i selskaper mv. som driver forsikringsvirksomhet etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.
(8) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av reglene i tredje, fjerde og syvende ledd.
0Tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 10 des 2004 med virkning f o m inntektsåret 2004, og gevinster og tap som realiseres fra og med 26 mars 2004, se endringsloven del XIX for overgangsregler), endret ved lover 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008), 9 mai 2008 nr. 23 (f o m inntektsåret 2008), 27 juni 2008 nr. 60 (f o m inntektsåret 2008), 12 des 2008 nr. 99 (ikr. 7 okt 2008 for nytt sjette ledd), 25 juni 2010 nr. 38 (f o m inntektsåret 2010), 10 des 2010 nr. 67 (ikr. 11 juni 2010 for ny f, nå g, med virkning for eierandeler i boligselskap som realiseres), 24 juni 2011 nr. 23 (f o m 13 mai 2011 for nye e og f med virkning for gevinster og tap realisert), 9 des 2011 nr. 52 (f o m inntektsåret 2012), 22 juni 2012 nr. 36 (f o m inntektsåret 2012), 22 juni 2012 nr. 40 (f o m inntektsåret 2012), 7 des 2012 nr. 76 (f o m inntektsåret 2012), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016, se dens VII).
§ 2-39.Fritak for skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet
(1) Som skattepliktig inntekt regnes ikke inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet utenfor det geografiske området som er angitt i petroleumsskatteloven § 1.
(2) Det gis ikke fradrag for kostnader og tap som er pådratt for å erverve, sikre eller vedlikeholde inntekt som nevnt i første ledd. For gjeldsrenter gjelder § 6-91 tilsvarende.
(3) Renteinntekter, samt gevinster og tap på valuta og andre finansielle poster, omfattes ikke av første og annet ledd.
0Tilføyd ved lov 7 des 2012 nr. 76 (f o m inntektsåret 2013, se dens VII for overgangsregel: «Selve innføringen av skattefritaket i § 2-39 medfører ikke at driftsmiddel, eiendel eller forpliktelse anses tatt ut av norsk beskatningsområde etter § 9-14 eller § 14-60»).
§ 2-40.Aksjeselskaper som er direkte eller indirekte heleid av Norges Bank skal ikke svare skatt på inntekt fra kapital som forvaltes i Statens pensjonsfond utland, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd annet punktum, herunder avkastning i form av gevinst, utbytte, renter og valutagevinst.
0Tilføyd ved lov 21 juni 2017 nr. 78 (med virkning fra inntektsåret 2017).