Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 4. Formue

Fellesregler for formue
§ 4-1.Hovedregel om formue
(1) Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar i skattefastsettingsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for.
(2) For skattyter med avvikende regnskapsår etter forskriftsbestemmelse vedtatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-14 skal formuesfastsettelsen omfatte formuen ved utløpet av siste regnskapsår før 1. januar i skattefastsettingsåret.
0Endret ved lover 15 des 2000 nr. 95, 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 4-2.Eiendeler som ikke medregnes
(1) Ved fastsettelse av skattepliktig formue unntas følgende eiendeler:
a.rettighet som er avhengig av at en betingelse inntrer,
b.tidsbegrenset bruksrett,
c.tidsbegrenset rett til periodisk ytelse,
d.krav på lønn, rentetermin eller utbytte av aksje, andel i verdipapirfond og annet verdipapir, så lenge kravet ikke er forfalt til betaling,
e.rett til åndsverk eller patent, så lenge retten ikke er gått ut av opphavsmannens eller oppfinnerens eie,
f.forretningsverdi,
g.teknisk, merkantil eller annen kunnskap,
h.avling som er nødvendig for gårdsdriften,
i.grunnfondsbeviskapital, samt overkursfond og utjevningsfond i sparebanker,
j.livsforsikringspolise som er tegnet for å oppfylle kravet til tvungent innskudd i pensjonskasse eller enkekasse.
k.Fordring på gevinst som nevnt i § 5-50 annet ledd som ikke er forfalt til betaling.
(2) Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd c, skal livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10-2 e1 medtas ved fastsettelse av skattepliktig formue, forutsatt at forsikringen er tegnet i selskap som har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet her i landet. Dette omfatter likevel ikke rettigheter etter folketrygdloven, foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, samt rettigheter etter offentlige tjenestepensjonsordninger og andre pensjonsordninger som er pålagt i lov eller i medhold av lov. Det samme gjelder kollektiv livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10-1 g,2 samt uforfalt krav i tilknytning til uførepensjon under utbetaling.
(3) Departementet kan gi forskrift om at også andre arter av livsforsikring og pensjonsspareprodukter enn nevnt under første ledd j ikke skal tas med i formuen.
0Endret ved lover 14 apr 2000 nr. 30 (f o m inntektsåret 2000), 21 des 2000 nr. 111 (f o m inntektsåret 2000), 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007, se dens XI), 13 des 2013 nr. 106 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1444).
1Dvs. § 10-2 bokstav e.
2Skal vel være § 10-2 (1), g.
§ 4-3.Forpliktelser som det ikke gis fradrag for

Ved fastsettelse av skattepliktig formue gis det ikke fradrag for

a.forpliktelse som er avhengig av at en betingelse inntrer,
b.tidsbegrenset bruksrett som hviler på skattyterens formue,
c.kapitalverdien av føderåd påheftet fast eiendom og verdien av tidsbegrenset plikt til periodisk ytelse,
d.rentetermin eller utbytte av verdipapir så lenge betalingsforpliktelsen ikke er forfalt,
e.forskuddsskatt, forhåndsskatt og terminskatt som ikke er forfalt, samt restskatt og resterende skatt som ikke er fastsatt ved utløpet av inntektsåret,
f.skatt, trygdeavgift eller tilleggsskatt og renter som fastsettes ved endring av fastsatt skatt etter utløpet av inntektsåret.
(2) Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd c, gis det fradrag for verdien av plikt til å yte livrente som er skattepliktig formue etter § 4-2 annet ledd.
0Endret ved lover 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 4-4.Forpliktelse etter avtale om verdipapirlån

Ved fastsettelse av skattepliktig formue gis det fradrag for forpliktelse til å levere tilbake identisk verdipapir etter avtale om verdipapirlån som nevnt i § 9-11.

0Tilføyd ved lov 6 juni 2003 nr. 36 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1588).