Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter

Kapitalinntekt
§ 5-20.Fordel vunnet ved kapital
(1) Fordel vunnet ved kapital omfatter blant annet avkastning utenfor virksomhet av
a.fast eiendom og løsøre
b.finansgjenstander (betalingsmidler, fordringer og verdipapirer m.v.)
c.immaterielle rettigheter (opphavsrettigheter og patentrettigheter m.v.)
d.rettigheter i kapital som nevnt under a til c.
(2) Som fordel vunnet ved kapital regnes
a.årlig avkastning på sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring) med garantert avkastning, for forsikringstakeren,
b.avkastning på sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring) med investeringsvalg uten garantert avkastning.

Departementet kan gi forskrift om beregning av avkastning. Dette ledd gjelder livsforsikring (kapitalforsikring) i forsikringsselskap hjemmehørende i en stat innenfor EØS-området.

(3) Som skattepliktig inntekt anses vederlagsfri bruk av andres eiendeler.
0Endret ved lover 12 des 2003 nr. 107 (f o m inntektsåret 2004, se dens IX), 25 juni 2004 nr. 42 (f o m inntektsåret 2004).
§ 5-21.Skattefri kapitalinntekt
(1) Forbruksgjenstander som klær, innbo, personbiler, lystbåter o.l., regnes ikke som inntektsgivende når de brukes av eieren eller eierens familie.
(2) Utbetaling av livsforsikring (kapitalforsikring) regnes ikke som inntekt, unntatt
a.ved utbetaling fra forsikringsselskap hjemmehørende i en stat utenfor EØS-området, eller
b.hvor forsikringen er tegnet av arbeidsgiver til fordel for ansatt, medeier, aksjonær eller disses nærmeste familie, jf. § 10-11 annet ledd, i den utstrekning disse ikke tidligere er skattlagt for innbetalt premie.
c.hvor skattlegging skjer ved utbetaling etter § 5-20 annet ledd.
(3) Departementet kan bestemme at avkastning på innskuddskonti med små beløp ikke skal regnes som inntekt, og kan fastsette hvilke beløp og hvor mange konti som fritaket skal omfatte.
(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i annet ledd bokstav a.
0Endret ved lover 12 des 2003 nr. 107 (f o m inntektsåret 2004, se dens IX), 25 juni 2004 nr. 42 (f o m inntektsåret 2004).
§ 5-22.Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv.
(1) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for renter på lån fra personlig skattyter til aksjeselskap, allmennaksjeselskap, likestilt selskap og sammenslutning etter § 10-1, tilsvarende utenlandsk selskap, samt til selskap med deltakerfastsetting, jf. § 10-40. Bestemmelsen gjelder ikke for lån knyttet til mengdegjeldsbrev som er gjenstand for omsetning i organiserte marked innen seks måneder etter utstedelse, og innskudd i bank. Skatteplikten etter denne paragraf kommer i tillegg til den alminnelige skatteplikten for renteinntekter, jf. § 5-20.
(2) Renteinntekter etter første ledd er skattepliktige for mottaker. Skattepliktig inntekt settes til faktisk påløpte renter som reduseres med mottakerens skattesats for alminnelig inntekt før det gjøres fradrag for skjerming.
(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf, og herunder fastsette nærmere regler om beregning av skjerming og skattepliktig renteinntekt.
0Tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2006), endret ved lover 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2006), 18 des 2015 nr. 115 (f o m inntektsåret 2016), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).