Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter

Pensjon, periodiske ytelser m.v.
§ 5-40.Pensjon mv.
(1) Skatteplikten etter § 5-1 omfatter etterlønn ved arbeidstakers død og etterpensjon ved pensjonists død, i den utstrekning beløpet overstiger 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt dødsfallet inntraff.
(2) Som skattepliktig inntekt anses engangs- og avløsningsbeløp og andre kapitalytelser fra pensjonsordning, føderåd og livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold.
(3) Bestemmelsen i annet ledd og § 5-41 gjelder tilsvarende for ytelser fra annen pensjonsordning i arbeidsforhold enn pensjonsforsikring og for individuelle pensjonsavtaler eller fripoliser utgått fra slike avtaler.
(4) Dersom utbetaling fra individuell pensjonsavtale eller fripolise utgått fra slik avtale, eller utbetaling fra innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold ikke er skattepliktig for mottaker etter § 12-2, skal beløpet skattlegges med en skattesats som Stortinget fastsetter, og etter nærmere regler gitt av departementet.
0Endret ved lover 24 nov 2000 nr. 81 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1167), 21 des 2001 nr. 112 (med virkning f o m 11 okt 2001), 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007), 29 juni 2007 nr. 60 (f o m inntektsåret 2007).
§ 5-41.Livrente
(1) For livrente som er tegnet i selskap som har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet her i landet, er skatteplikten etter § 5-1 begrenset til den del av livrenten som anses å gå ut over tilbakebetalingen av premie for forsikringen. Det gjelder under forutsetning av at det ikke er gitt fradrag for premien ved skattefastsettingen. Departementet kan gi forskrift om størrelsen av den skattepliktige delen, om vilkår for begrensning av skatteplikten og om hel eller delvis skatteplikt ved brudd på vilkår.
(2) Departementet kan gi forskrift om beskatning av utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler hvor sparebeløpet eller premien er innbetalt før 12. mai 2006 og kollektive livrenter hvor premien er innbetalt før 1. januar 2007.
0Endret ved lover 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2007), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 21 juni 2017 nr. 78.
§ 5-42.Understøttelser og trygdeytelser m.v.

Som skattepliktig inntekt anses

a.regelmessig personlig understøttelse etter lov eller avtale,
b)stønad, omsorgspenger og annen utbetaling fra omsorgs- og trygdeinnretning, herunder arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11, uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12, uføreytelser fra andre ordninger og overgangsstønad etter folketrygdloven §§ 15-7, 16-7 og 17-6.
c.utdeling fra legat, understøttelsesforening o.l.,
d.bidrag som etter konkursloven § 106 ytes konkursskyldner eller konkursskyldners familie under bobehandlingen.
e.introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kapittel 3 og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
0Endret ved lover 4 juli 2003 nr. 80 (ikr. 1 sep 2003), 20 juni 2003 nr. 55 (ikr. 1 jan 2004), 26 okt 2007 nr. 97 (som etter sin ordlyd, formentlig ved en inkurie, endrer § 5-24), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252), 7 des 2012 nr. 76 (f o m inntektsåret 2015 iflg. res. 26 sep 2014 nr. 1221).
§ 5-43.Skattefrie pensjoner, understøttelser og trygdeytelser mv.
(1) Som inntekt regnes ikke
a.barnetrygd etter lov om barnetrygd,
b.kontantstøtte etter kontantstøtteloven,
c.bidrag til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen,
d.følgende ytelser etter folketrygdloven:
1.stønad ved helsetjenester etter kapittel 5
2.grunnstønad og hjelpestønad etter kapittel 6
3.gravferdsstønad etter § 7-2
4.stønad etter § 10-5, jf. § 10-7
5.tilleggsstønader etter § 11-12
6.engangsstønad ved fødsel eller adopsjon etter § 14-17
7.stønad til barnetilsyn etter §§ 15-10, 17-9 og 17-10
8.tilleggsstønader og stønad til skolepenger mv. etter §§ 15-11, 16-9, 17-9 og 17-10
e.tillegg til hjelp i huset og hjelpeløshetsbidrag etter henholdsvis
1.§§ 6 og 7 i lov om krigspensjonering for militærpersoner
2.§§ 12 og 13 i lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner,
f.husleiestøtte etter lov om bustøtte og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold,
g.følgende ytelser ved ikke-økonomisk skade:
1.invaliderenter etter lov om ulykkestrygding for fiskarar, lov om ulykkestrygd for industriarbeidere mv. og lov om ulykkestrygd for sjømenn, jf. §§ 53 og 54 i lov om yrkesskadetrygd
2.invaliderenter etter lov om ulykkestrygd for militærpersoner, jf lov av 9. juni 1961 om endring i lov om yrkesskadetrygd del II
3.invalidepensjon etter lov om krigspensjonering for militærpersoner og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner, når ytelsen ikke ble omregnet ved den ervervsmessige omvurdering pr. 1. juli 1962, jf lov av 18. desember 1964 nr. 13 del B
4.invalidepensjon for øvrig med inntil 20 prosent av full invalidepensjon etter samme lover som nevnt i nr. 3 og tilleggslov til disse av 22. mars 1968 nr. 2
5.25 prosent årlig uførepensjon etter lov om yrkesskadetrygd.
h)Barnebidrag og særtilskudd etter barneloven kapittel 8, oppfostringsbidrag etter barnevernloven og bidragsforskudd etter forskotteringsloven.
i.kompensasjonstillegg etter AFP-tilskottsloven § 9.
j.ektefelletillegg etter folketrygdloven § 3-24 som utbetales til mottaker av alderspensjon, og tilsvarende ektefelletillegg som utbetales til mottaker av avtalefestet pensjon. Dette gjelder likevel bare for de som allerede er mottakere av ektefelletillegget 31. desember 2010.
(2) Samordning av helt eller delvis skattefri inntekt etter første ledd d eller g med ytelse som nevnt i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, skal ikke medføre reduksjon av den skattefrie delen.
(3) Departementet kan i forskrift gi regler om unntak fra skatteplikt for premiefritak i tilknytning til pensjonsforsikring og om skattlegging av premie som tilbakeføres til forsikringstaker.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 15 juni 2001 nr. 37 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 31 jan 2003 nr. 78), 20 juni 2003 nr. 40 (ikr. 1 apr 2004 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 728), 17 juni 2005 nr. 65 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 614), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2007), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 10 des 2010 nr. 67 (f o m inntektsåret 2011), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252), 22 juni 2012 nr. 36 (f o m inntektsåret 2012), 21 juni 2013 nr. 69, 19 juni 2015 nr. 42 (ikr. 1 jan 2016).