Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter

Tilfeldig inntekt
§ 5-50.Tilfeldig inntekt
(1) Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.
(2) Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra
a)Norsk Tipping AS,
b)totalisatorspill som omfattes av totalisatorspill-loven,
c)utlodning som omfattes av lotteriloven,
d)pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.
e)offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier. Departementet kan gi forskrift for å utfylle forrige punktum.
(3) Som inntekt regnes ikke formuesforøkelse ved arv eller gave.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 14 apr 2000 nr. 30 (f o m inntektsåret 2000), 12 des 2003 nr. 107 (f o m inntektsåret 2003 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1760), 21 juni 2013 nr. 69.