Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter

Bestemmelser med tilknytning til flere inntektstyper
§ 5-60.Tilbakebetaling av skatt etter avregning

Som inntekt regnes ikke rente ved tilbakebetaling av skatt etter avregning. Forrige punktum omfatter ikke renter ved tilbakebetaling av petroleumsskatt.

0Endret ved lov 12 des 2008 nr. 99 (ikr. 1 jan 2009).