Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag

Særskilte fradrag for bestemte yrkesgrupper
§ 6-60.Særskilte fradrag for fiskere og fangstfolk
(1) Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 150.000 kroner.
(2) Fradrag etter første ledd kan ikke gis samtidig med fradrag etter § 6-61.
(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av første og annet ledd.
(4) Det gis fradrag for kostnad til kosthold under fiske og fangst.
0Endret ved lover 20 des 2002 nr. 99 (f o m inntektsåret 2003), 27 juni 2008 nr. 60 (f o m inntektsåret 2008), 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009).
§ 6-61.Særskilt fradrag for sjøfolk
(1) Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 prosent av inntekten ombord, begrenset til 80.000 kroner.
(2) Sjøfolk er personer som har arbeid om bord på skip i fart som hovedbeskjeftigelse såfremt arbeidet varer til sammen minst 130 dager i samme inntektsår. Statsloser anses ikke som sjøfolk etter denne paragraf. Fradraget gis ikke for inntekt ved arbeid om bord på ferger eller passasjerfartøy i rutetrafikk mellom norske havner når rutens distanse mellom første og siste anløp er under 300 nautiske mil.
(3) Inntekt om bord omfatter
a.enhver godtgjørelse som utbetales av arbeidsgiver, samt serveringspenger, drikkepenger m.v.,
b.fortjeneste ved salgsvirksomhet om bord,
c.sykepenger, hyre og likestilt ytelse ved sykdom eller skade og som trer i stedet for inntekt om bord.
(4) Skattyter som har minst 130 dagers arbeid, dels ved arbeid om bord som omfattes av annet ledd, dels som fisker, gis fradrag etter første ledd selv om kravet om 130 dagers arbeid om bord i samme inntektsår etter annet ledd ikke er oppfylt.
(5) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.
0Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 20 des 2002 nr. 99 (f o m inntektsåret 2003).