Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig

0Overskriften endret ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005).
Skattefri fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig
§ 7-1.Skattefritak for egen bruk
(1) Fordel ved at eier helt eller delvis bruker eiendom som egen bolig er ikke skattepliktig. Fritaket omfatter:
a.selveid enebolig, to- eller flermannsbolig, rekkehus, leilighet, mv.,
b.boenhet i boligselskap, jf. § 7-3,
c.våningshus på gårdsbruk.
(2) Fordel ved at eier helt eller delvis bruker fritidsbolig selv er ikke skattepliktig. Det samme gjelder for andelshavere i boligselskap, jf. § 7-3.
0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2005).
§ 7-2.Utleieinntekt mv.
(1) Utleieinntekt fra egen bolig er skattepliktig, unntatt når
a.eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien.
b.hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret.
(2) For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10.000 kroner, som inntekt. Forrige punktum gjelder ikke for utleiehytter.
(3) Flermannsboliger omfattes ikke av skattefritaket i denne paragraf.
0Tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), endret ved lover 9 des 2005 nr. 113 (f o m inntektsåret 2005), 15 des 2006 nr. 81 (f o m inntektsåret 2006), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008), 9 des 2011 nr. 52 (f o m inntektsåret 2012).
§ 7-3.Andelshavere i boligselskaper
(1) Boligselskaper fastsetter ikke skatt som selskaper. I stedet fastsetter andelshaverne skatten etter denne paragraf.
(2) Boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap ) er selskap med delt eller begrenset ansvar og med hovedformål å gi andelshaverne bolig eller fritidsbolig i hus eid av selskapet.
(3) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for boligselskap hvor enten
a.minst 85 prosent av leieinntektene kommer fra
-andelshavere eller aksjonærer, eller
-elever og studenter som er tildelt bolig gjennom elev- eller studentsamskipnad, eller
-leietakere i boligselskap opprettet som ledd i organisert fornyelse av tettbygde strøk.
b.en kommune
-sammen med personer som har bolig i vedkommende eiendom, innehar minst 85 prosent av andelskapitalen, eller
-alene innehar over 50 prosent av andelskapitalen.
(4) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder selv om vilkårene i tredje ledd ikke er oppfylt, når skattemyndighetene finner at dette vil gi et resultat som stemmer bedre med det virkelige forhold enn ordinær skattefastsetting etter regnskap ville gjøre. Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføring av forrige punktum, herunder gi nærmere regler om beregning av leieinntekt.
(5) Inntekt fastsettes på den enkelte andelshaverens hånd, med skattefritak for egen bruk etter § 7-1 første ledd b og annet ledd annet punktum. Den skattepliktige inntekten beregnes slik:
a.Bruttoinntekt fastsettes til summen av andel av
-selskapets renteinntekter
-andre inntekter som ikke har tilknytning til selve eiendommen
-gevinst ved realisasjon av selskapets eiendommer.
b.Til fradrag i inntekt kommer andel av
-selskapets rentekostnader
-tilskudd til privat tjenestepensjonsordning for ansatte i hovedstilling i selskapet
-selskapets kostnader som ikke har tilknytning til selve eiendommen
-tap ved realisasjon av selskapets eiendommer.
c.Departementet gir nærmere regler om hvordan den enkelte andelshavers andel av selskapets inntekter og kostnader fastsettes.
d.I tillegg til inntekt som nevnt foran, skattlegges andelshaverne for netto utleieinntekt mv. av egen boenhet når inntekten ikke er fritatt for skatt etter § 7-2.
0Tilføyd ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), endret ved lover 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2005), 11 des 2009 nr. 123 (f o m inntektsåret 2010 iflg. vedtak 6 aug 2010 nr. 1167), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
Forskjellige bestemmelser
§ 7-10.Fradrag for kostnad ved overgang fra skattefritak til skatteplikt

Ved overgang fra skattefritak til skatteplikt for leieinntekter mv., jf. § 7-2, gis det fullt fradrag for vedlikeholdskostnader inntil 10.000 kroner. Fradrag for overskytende beløp reduseres med ti prosent for hvert år det ikke har vært skattepliktig utleieinntekt de siste fem årene. Ved utleie mindre enn halve inntektsåret gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), 9 des 2005 nr. 113 (f o m inntektsåret 2005), 14 des 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 7-11.Forskrift

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittel, herunder om skattlegging i boligsameier og levering av opplysninger fra slike.

0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).