Lov om endringer i åndsverkloven

DatoLOV-1999-04-16-19
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse16.04.1999
EndrerLOV-1961-05-12-2
Kunngjort
KorttittelEndringslov til åndsverkloven (vern av databaser)

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9 a (dir 96/9 (databasedirektivet)).

II. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser 

-Loven her trer i kraft straks.
-Endringene ved loven her gjelder ikke handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før loven her trer i kraft.
-Dersom det før loven her trer i kraft er igangsatt eksemplarfremstilling eller foretatt vesentlige forberedelser for å fremstille eksemplar av arbeider som nevnt i § 43 og som ikke er vernet etter de eldre regler, kan eksemplarfremstillingen i nødvendig og sedvanlig utstrekning avsluttes innenfor de planlagte rammer, likevel senest innen 1. januar 2000. Eksemplar som er fremstilt med hjemmel i første punktum, kan spres eller vises utenfor det private område, likevel slik at henvisningen i § 43 fjerde ledd til § 19 andre ledd gjelder for utleie som finner sted etter lovens ikrafttreden.