Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

DatoLOV-1999-05-21-30
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2014-05-09-14
Publisert
Ikrafttredelse21.05.1999
Endrer
Kunngjort
KorttittelMenneskerettsloven - mrl

Kapitteloversikt:

§ 1.Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
§ 2.Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:
1.Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994 og fjortende protokoll 13. mai 2004, med følgende tilleggsprotokoller:
a)Protokoll 20. mars 1952
b)Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen
c)Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff
d)Syvende protokoll 22. november 1984
e)Trettende protokoll 3. mai 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet
2.De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
3.De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter med følgende tilleggsprotokoller:
a)Valgfri protokoll 16. desember 1966,
b)Annen valgfri protokoll 15. desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff.
4.De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter med følgende tilleggsprotokoller:
a)Valgfri protokoll 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi,
b)Valgfri protokoll 25. mai 2000 om barn i væpnet konflikt
5.De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll 6. oktober 1999.
0Endret ved lover 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 10 juni 2005 nr. 49 (protokoll nr. 13 til EMK ikr. 1 des 2005 iflg. res. 2 sep 2005 nr. 965; protokoll nr. 14 til EMK ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), 19 juni 2009 nr. 80 (ikr. 19 juni 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 696), 9 mai 2014 nr. 14 (ikr. 9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 611). Endres ved lov 9 mai 2014 nr. 14 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 3.Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.
§ 4.De konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2, kunngjøres i Norsk Lovtidend på ett originalspråk og i norsk oversettelse.
§ 5.Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.
§ 6.Loven trer i kraft straks.