Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 7. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention on the Rights of the Child

Part I

Art 36.

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare.