Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 7. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention on the Rights of the Child

Part III

Art 47.

The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.