Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)

FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989

Del I

Art 34.

Partene påtar seg å beskytte barnet mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk. For dette formål skal partene særlig treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre at noen:

a)tilskynder eller tvinger et barn til å delta i enhver form for ulovlig seksuell aktivitet,
b)utnytter barn ved å bruke dem til prostitusjon eller andre ulovlige seksuelle handlinger ,
c)utnytter barn ved å bruke dem i pornografiske opptredener eller i pornografisk materiale.