Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)

Valgfri protokoll til konvensjon om barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, 25. mai 2000

Art 7.

I samsvar med bestemmelsene i sin nasjonale lovgivning skal partene:

a)treffe tiltak for å muliggjøre beslag og inndragning, når det er hensiktsmessig, av:
(i)gods som f.eks. materiell, formuesmidler og andre midler som er brukt til å begå eller legge til rette for straffbare handlinger etter denne protokoll,
(ii)fortjeneste som stammer fra slike straffbare handlinger,
b)gjennomføre anmodninger fra en annen part om beslag eller inndragning av gods eller fortjeneste nevnt i bokstav a) i) og ii),
c)treffe tiltak for å lukke midlertidig eller definitivt lokaler som er benyttet ved slike straffbare handlinger.