Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Section I - Rights and freedoms

Art 12.Right to marry

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.