Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Section II - European Court of Human Rights

Art 20.Number of judges

The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.