Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Section I - Rights and freedoms

Art 3.Prohibition of torture

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.