Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Section II - European Court of Human Rights

Art 50.Expenditure of the Court

The expenditure of the Court shall be borne by the Council of Europe.