Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst)

Protocol no. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Securing Certain Rights and Freedoms other than those already included in the Convention and in the First Protocol Thereto

Art 4.Prohibition of collective expulsion of aliens

Collective expulsion of aliens is prohibited.