Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Del II - Den europeiske menneskerettsdomstol

Art 25.Domstolen i plenum

Domstolen i plenum skal

a.velge sin president og en eller to visepresidenter for en periode på tre år; de kan gjenvelges;
b.opprette kamre som skal konstitueres for et bestemt tidsrom;
c.velge presidenter for Domstolens kamre; de kan gjenvelges;
d.vedta forretningsorden for Domstolen;
e.velge justissekretær og en eller flere visejustissekretærer;
f.rette eventuelle anmodninger i henhold til artikkel 26, avsnitt 2.
0Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), endret artikkelnummer fra 26.