Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 9. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (autentisk engelsk tekst)

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 6 October 1999

Art 20.The Secretary-General of the United Nations shall inform all States of:
a.Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
b.The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 18;
c.Any denunciation under article 19.