Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 10. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (norsk oversettelse)

Valgfri protokoll til FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner, 6 okt 1999

Art 20.De Forente Nasjoners Generalsekretær skal underrette alle stater om:
a)undertegninger, ratifikasjoner og tiltredelser til denne protokoll,
b)datoen for denne protokolls ikrafttredelse og for ikrafttredelsen av enhver endring i henhold til artikkel 18,
c)enhver oppsigelse i henhold til artikkel 19.