Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 4. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (norsk oversettelse)

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Del III

Art 12.
1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk.
2. De tiltak som konvensjonspartene treffer for å oppnå full virkeliggjørelse for denne rettighet, skal omfatte tiltak som er nødvendige for å:
a.Minske foster- og spebarndødeligheten og fremme barnets sunne utvikling,
b.Forbedre alle sider ved hygienen i miljø og industri,
c.Forebygge, behandle og kontrollere epidemiske, endemiske, yrkesmessige og andre sykdommer,
d.Skape vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom.