Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar

DatoLOV-1999-06-18-40
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse
EndrerLOV-1902-05-22-10
Kunngjort
KorttittelLov om traktat mot kjernefysiske prøvesprengingar

Ikkje ikr.

§ 1.Det er forbode å gjennomføre prøvesprenging av kjernevåpen eller anna kjernefysisk sprenging i strid med Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar av 10. september 1996.

Kongen får fullmakt til å gje nærare føresegner og einskildvedtak for å oppfylle Noreg sine plikter etter traktaten.

Ikkje ikr.

§ 2.Dei personane som etter traktaten skal ha immunitet og privilegier, får utan hinder av norsk lov immunitet og privilegier i samsvar med føresegnene i denne traktaten.

Kongen kan gje nærare reglar for korleis føresegnene om immunitet og privilegier skal gjennomførast.

Ikkje ikr.

§ 3.Det kan setjast i verk inspeksjonar ovafor private, i samsvar med føresegnene i traktaten, herunder gjennomførast boring i grunnen.

Kongen kan leggje på grunneigaren eller andre rettshavarar slike plikter som trengst for at ein inspeksjon skal kunne gjennomførast.

Ikkje ikr.

§ 4.Denne lova gjeld også for Svalbard, Jan Mayen og dei norske bilanda.

Ikkje ikr.

§ 5.Den som bryt denne lova eller føresegner eller påbod som er gjeve med heimel i lova, vert straffa med bøter eller fengsel i opptil fem år. Aktlause handlingar vert straffa med bøter eller fengsel i opptil to år.

Ikkje ikr.

0Endra med lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 6.Lova trer i kraft på det tidspunkt som traktaten trer i kraft.
§ 7.Frå den tid denne lova tek til å gjelde, vert det gjort følgjande endringar i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10: 

§ 12 fyrste ledd nr. 3 bokstav f, g og i skal lyde:

f)skal være straffbar i henhold til FNs Havrettskonvensjon 10. desember 1982 artikkel 113 (skade på undersjøiske kabler og rørledninger),
g)er straffbar etter lov 17. juli 1998 nr. 54 om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring og produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner § 5, eller
i)er straffbar etter lov 18. juni 1999 nr. 40 om gjennomføring av Traktat om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger § 5;

Ikkje ikr.

0Endra med lov 8 des 2000 nr. 84 (endra bokstav h til bokstav i).