Lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

DatoLOV-1999-06-18-42
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse18.06.1999, 22.06.1999
EndrerLOV-1999-06-18-42
Kunngjort
KorttittelLov om omdanning til Postbanken AS - Postbl

Jf. tidligere lov 5 juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA (postbankloven) som ble opphevet av denne lovs § 9 nr. 1 (ikr. 22 juni 1999 iflg. res. 18 juni 1999 nr. 665).

§ 1.Formål

Formålet med loven er å regulere forholdet til forretningsbankloven, aksjeloven, postbankloven1 og visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap (Postbanken AS).

1Opph., se nå lov 10 apr 2015 nr. 17.
1Lov 5 juni 1992 nr. 51 (opphevet ved § 9).
§ 2.Omdanning

Postbanken BA kan oppløses ved at bankens eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet overføres til Postbanken AS som statens innskudd i selskapet mot at staten erverver samtlige aksjer i det. Postbankloven1 § 10-1, jf. aksjeloven kapittel 16, gjelder ikke ved oppløsning av Postbanken BA etter første punktum.

1Lov 5 juni 1992 nr. 51 (opphevet ved § 9).
§ 3.(Opphevet ved lov 25 juni 1999 nr. 55.)
§ 4.(Opphevet ved lov 25 juni 1999 nr. 55.)
§ 5.Overføring av offentlige rettigheter m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v. som gjelder Postbanken BA, blir ved omdanningen av banken til aksjeselskap overført til Postbanken AS.

§ 6.Overføring av forpliktelser

Ved omdanningen av Postbanken BA til aksjeselskap overføres Postbanken BAs forpliktelser til Postbanken AS med frigjørende virkning for Postbanken BA. Slike forpliktelser kan som følge av oppløsning av Postbanken BA heller ikke gjøres gjeldende mot staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføring etter første ledd eller gjøre gjeldende at overføringene utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 7.(Opphevet ved lov 25 juni 1999 nr. 55.)
§ 8.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks, med unntak av § 9 nr. 1 til 12 som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan gi overgangsregler.

0Iflg. res. 18 juni 1999 nr. 665 trådte § 9 nr. 1 til 12 ikr. fra 22 juni 1999.
§ 9.Endringer i andre lover

Fra det tidspunkt som fremgår av § 8 gjøres følgende endringer i andre lover: - - -