Lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia

DatoLOV-1999-06-25-43
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse25.06.1999
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om særlige tiltak mot Jugoslavia

Jf. lover 7 juni 1968 nr. 4, 18 des 1987 nr. 93, 27 juni 2003 nr. 58 og 27 apr 2001 nr. 14.

§ 1.Kongen gis fullmakt til å treffe de bestemmelser som er nødvendige for å hindre salg og forsyning av petroleum og petroleumsprodukter til Den føderale republikken Jugoslavia.
§ 2.Kongen gis fullmakt til å treffe bestemmelser om ytterligere innskrenkning av samkvem med Den føderale republikken Jugoslavia.
§ 3.Bestemmelser gitt i medhold av §§ 1 eller 2 gjelder for innlendinger og for norske statsborgere uansett hvor de befinner seg. Med innlending menes:
a)person som er bosatt eller har fast opphold her i landet,
b)foretak som har hovedsete her i landet,
c)rettighetshaver som definert i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

Bestemmelser gitt i medhold av §§ 1 eller 2 kan gis anvendelse for befordring med norskregistrert skip og for befordring foretatt av innlending som ved innbefraktning, eierandel eller på annen måte disponerer eller bestyrer utenlandsk skip.

Kongen avgjør hva som i denne lov skal forstås med Den føderale republikken Jugoslavia.

§ 4.Kongen kan gi tillatelse til at utenlandske militære fartøyer kan borde, kontrollere og anvende alle nødvendige tvangstiltak overfor norskregistrerte skip som et ledd i et alliert kontrollregime overfor Den føderale republikken Jugoslavia.
§ 5.Kongen kan gi tillatelse til at norske militære fartøyer kan borde, kontrollere og anvende alle nødvendige tvangstiltak overfor ethvert handelsskip som et ledd i et alliert kontrollregime overfor Den føderale republikken Jugoslavia.
§ 6.Bestemmelser gitt i medhold av denne lov gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.
§ 7.Den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år, eller begge deler.

Den som uaktsomt overtrer bestemmelser som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler.

Straff etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov vedrørende befordring kommer ikke til anvendelse på skipsfører, offiserer eller mannskap med mindre de har tatt beslutning om befordring som nevnt i slike bestemmelser.

Straffeloven § 8 kommer ikke til anvendelse.

Gjenstander som er innført eller søkt innført, utført eller søkt utført i strid med bestemmelser gitt i medhold av denne lov, samt betalingsmidler og verdipapirer anvendt i strid med slike bestemmelser, kan inndras ved dom uten hensyn til hvem eieren er og uten at straffesak er reist eller kan reises mot noen. Dersom inndragning ikke kan gjennomføres, kan verdien helt eller delvis inndras ved dom hos gjerningsmannen eller hos den han har handlet på vegne av, uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen. Inndragning etter denne bestemmelse er ikke å anse som straff.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 8.Denne lov trer i kraft straks.