Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

DatoLOV-2000-07-07-68
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2011-12-09-56 fra 01.01.2012
PublisertI 2000 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2001
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om eksportavgift på fiskevarer - fiskekspal

§ 1.Formål

Formålet med loven er å styrke finansieringen av forskning og utvikling (FoU), for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen.

§ 2.Avgift

Departementet kan gi forskrift om at den som eksporterer fisk og fiskevarer eller andre marine ressurser, samt varer hvor marine ressurser utgjør en vesentlig del, skal betale en avgift beregnet av verdien ved eksport.

Departementet gir nærmere bestemmelser om avgiften, herunder om plikten til å svare avgift, størrelsen på avgiften, beregning av avgiften, innkreving av avgiften og anvendelse av avgiftsmidlene.

Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 3.Styret

Avgiftsmidlene forvaltes av et styre oppnevnt av departementet. Styret skal utføre de oppgaver som er fastsatt i eller i medhold av loven.

Utgifter til forvaltning og administrasjon av ordningen dekkes av avgiftsmidlene.

0Endret ved lov 9 des 2011 nr. 56 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 9 des 2011 nr. 1221).
§ 4.Opplysningsplikt

Den som eksporterer varer som omfattes av loven plikter å gi de opplysninger som er nødvendige for at forvaltningen skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.

§ 5.Forskrifter

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven, herunder bestemmelser om saksbehandling, opplysningsplikt og om styret.

§ 6.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen1 bestemmer.

1Loven trådte ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 7. juli 2000 nr. 728.