Lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

DatoLOV-2001-05-18-22
DepartementOlje- og energidepartementet
Sist endret
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse18.05.2001
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om garanti fra Statoil ASA ved aksjesalg

§ 1.Ved emisjon (kapitalforhøyelse) eller salg av statens aksjer i Statoil ASA kan selskapet med samtykke av Kongen stille nødvendige garantier i forbindelse med emisjonen eller salget, herunder avgi skadesløserklæring for krav som følge av uriktige, villedende eller mangelfulle opplysninger i de prospekter som benyttes ved fremsettelse av tilbudet om å tegne eller kjøpe aksjer i selskapet. Slike garantier skal fastsette en beløpsmessig grense for selskapets ansvar, på hvilket tidspunkt garantien bortfaller og angi andre bestemmelser om omfanget av selskapets ansvar.
§ 2.Krav etter garantier avgitt i medhold av § 1 kan gjøres gjeldende mot Statoil ASA uten hinder av ellers gjeldende selskaps- og verdipapirrettslige prinsipper og regler.
§ 3.Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
1Fra 18 mai 2001 iflg. res. 18 mai 2001 nr. 515.