Lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover

DatoLOV-2001-06-01-28
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2001
EndrerLOV-1980-02-08-2, LOV-1935-06-07-2, LOV-1992-06-26-86
Kunngjort
KorttittelEndringslov til panteloven m.v.

Kapitteloversikt:

VI. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser 

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1
2.Panterett i driftstilbehør som er tinglyst i grunnboken før lovens ikrafttredelse, må tinglyses i Løsøreregisteret innen ett år etter ikrafttredelsen. Eldre panteretter som tinglyses i Løsøreregisteret innen utløpet av fristen, beholder rettsvern og prioritet etter tidligere lovgivning. - - -

- - -

1Fra 1 juli 2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 560.