Lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)

DatoLOV-2001-06-15-62
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2001-12-14-98 fra 01.01.2002, LOV-2002-06-21-43 fra 01.07.2002
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse01.11.2002, 01.08.2001
EndrerLOV-1915-08-13-5
Kunngjort
KorttittelEndringslov til domstolloven m.m

Kapitteloversikt:

III. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser 

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

- - -

6.Loven gjelder ikke for konstitusjoner, tilsettinger og oppnevninger som er foretatt før denne loven trer i kraft. Det gjelder likevel ikke § 55 h om oppsigelsesvern for midlertidige dommere mv., §§ 121 a til 121 k om dommeres sidegjøremål og §§ 235 til 239 om disiplinærordningen for dommere.
1Ved res. 15 juni 2001 nr. 619 er nye § 33 a og § 33 b i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) satt ikr. 1 aug 2001. Ved res. 7 mai 2002 nr. 421 er del I § 55 a og § 235 satt ikr. 7 mai 2002, og de øvrige deler av loven 1 nov 2002.