Lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap

DatoLOV-2001-06-15-87
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse15.06.2001
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om BaneTele AS

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet BaneTele til aksjeselskap.

§ 2.Overføring av privatrettslige forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til de deler av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet omdanningen gjelder, har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3.Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomheten som skal omdannes, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

§ 4.(Opphevet ved lov 22 jan 2016 nr. 1.)
§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.