Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

DatoLOV-2002-06-21-38
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endret
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2002
EndrerLOV-1994-12-23-79
Kunngjort
KorttittelLov om oppheving av ervervsloven mv.

§ 1.Oppheving

Lov 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsverksemd vert oppheva.

§ 2.Forholdet til eldre konsesjonar og vilkår

Løpande, tyngjande vilkår og føresetnader som tidlegare er fastsette i vedtak av Industridepartementet, Næringsdepartementet, Nærings- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet med heimel i lov 14. desember 1917 nr. 16 kapittel III, jf kap. V, lov 31. mai 1974 nr. 19 og lov 23. desember 1994 nr. 79, vert oppheva.

Andre vilkår kan etter søknad opphevast av departementet.

§ 3.Endringar i andre lover

- - -

§ 4.Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.1

1Frå 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 561.