Lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

DatoLOV-2002-06-21-44
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2012-06-22-60 fra 01.07.2012
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2002
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om banktjenester gjennom Posten Norge AS

§ 1.Formål

Formålet med loven er å sikre et tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' landpostnett.

0Endret ved lov 22 juni 2012 nr. 60 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 608).
§ 2.Tilbud av grunnleggende banktjenester

Posten Norge AS skal gjennom avtale med finansinstitusjon tilby grunnleggende banktjenester i sitt landpostnett. Med grunnleggende banktjenester menes innbetalinger og innskudd samt avtalte utbetalinger og avtalte uttak. Med landpostnett menes mobile ekspedisjonsenheter som, i tillegg til vanlig postomdeling, ekspederer leveringspliktige posttjenester og grunnleggende banktjenester innenfor sitt geografiske dekningsområde.

0Endret ved lov 22 juni 2012 nr. 60 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 608).
§ 3.Taushetsplikt

Taushetsplikt etter lov 24. mai 1961 nr. 21 om forretningsbanker § 18 gjelder tilsvarende for ansatte og revisor i Posten Norge AS når selskapet utfører tjenester for finansinstitusjon.

Taushetsplikt pålagt i medhold av lov om forretningsbanker1 eller andre lover er ikke til hinder for gjensidig utveksling av opplysninger mellom finansinstitusjonen og selskapet i den utstrekning dette er nødvendig for selskapets utføring av tjenester for finansinstitusjonen.

1Opph., se nå lov 10 apr 2015 nr. 17.
§ 4.Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1

1Fra 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 570.